Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-199724776 nr. 10

24 776
Overgangs- en invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen)

nr. 10
TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 12 november 1996

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel XLVI, onderdeel A, onder 1, wordt vervangen door:

1. De zinsnede «en de artikelen 80, 88, 89 en 92 tot en met 98c van de WAO» wordt vervangen door: en de artikelen 80, 87, 87a, 87b, 87c, 87d, 88, 88a tot en met 88i, 89 en 92 tot en met 98c van de WAO.

B

In artikel LII wordt «artikel 87d» vervangen door: 87c en 87d.

C

Artikel LIV wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt na «XXXV onderdeel B,» ingevoegd: XLVI, onderdeel A, onder 1,.

2. Aan het derde lid wordt onder vervanging van de punt aan het einde van onderdeel e door een puntkomma een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:

f. paragraaf 9 van de Wet privatisering ABP.

Toelichting

De voorgestelde wijzigingen zijn technisch van aard en houden voor wat betreft de onderdelen A en B verband met de bij tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel Pemba voorgestelde vervanging van artikel 87c door de artikelen 87c en artikel 87d.

Onderdeel C van deze nota van wijziging houdt verband met de beoogde eerdere inwerkingtredingsdatum van de voorgestelde artikelen 87b en 87d van de WAO. Hetgeen in deze artikelen is geregeld is eveneens van belang voor de uitvoering van de Wet privatisering ABP. Vandaar dat thans wordt voorgesteld de wijziging van artikel 32 van de Wet privatisering ABP waarin onder meer wordt verwezen naar de artikelen 87b en 87d van de WAO – gelijktijdig in werking te laten treden met de inwerkingtreding van de hiervoor genoemde artikelen van de WAO. Voor een toelichting op de eerdere inwerkingtredingsdatum zij verwezen naar de hiervoor genoemde tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel Pemba.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

F. H. G. de Grave