Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-199724772 nr. 11

24 772
Wijziging van de Algemene bijstandswet in verband met de preventie en bestrijding van armoede en van sociale uitsluiting

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID MARIJNISSEN

Ontvangen 20 november 1996

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel C, wordt het eerste wijzigingspunt vervangen door:

1. Aan het tweede lid wordt onder vervanging van de punt aan het slot door een puntkomma een nieuw onderdeel 1 toegevoegd, luidende:

1. 25% van de netto inkomsten uit arbeid, mits deze inkomsten minder bedragen dan de bijstandsnorm ingevolge hoofdstuk IV, afdeling 1, paragrafen 2 en 3.

Toelichting

De huidige Algemene Bijstandswet kent in tegenstelling tot de oude bijstandswet geen centrale vrijlatingsbepalingen, maar regelt dat gemeenten bij verordening een incentivebeleid kunnen voeren. In veel gemeenten is geen regeling getroffen dat mensen een deel van hun inkomsten naast de bijstandsuitkering mogen behouden en waar een dergelijke vrijlatingsbepaling er wel is, zijn de regelingen zeer verschillend. Dit is uit een oogpunt van maatschappelijke participatie en rechtsgelijkheid ongewenst. Dit amendement voert de centrale vrijlatingsbepalingen opnieuw in.

Marijnissen