Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-199724772 nr. 10

24 772
Wijziging van de Algemene bijstandswet in verband met de preventie en bestrijding van armoede en van sociale uitsluiting

nr. 10
AMENDEMENT VAN HET LID MARIJNISSEN

Ontvangen 20 november 1996

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd:

I

De aanhef wordt vervangen door:

In artikel 39 worden onder vernummering van het tweede lid tot vierde lid een nieuw tweede en derde lid ingevoegd, luidende:.

II

Na het tweede lid wordt toegevoegd:

3. Burgemeester en wethouders geven aan alle personen die blijkens de aanwezige gegevens behoren tot een aangewezen categorie als bedoeld in het tweede lid, kennis dat zij tot die categorie behoren.

Toelichting

Het wetsvoorstel geeft de mogelijkheid tot categoriale toekenning van bijzondere bijstand. In de praktijk is echter gebleken dat er voor mensen een drempel bestaat om bijzondere bijstand aan te vragen.

Het is daarom redelijk dat, eventueel via koppeling van bestanden, de gemeenten in geval van categoriale bijzondere bijstand nagaan welke mensen in aanmerking komen voor toekenning van deze bijzondere bijstand en die mensen daarvan op de hoogte stellen.

Marijnissen