Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-199724758 nr. 14

24 758
Verzekering tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid en een uitkeringsregeling in verband met bevalling voor zelfstandigen, beroepsbeoefenaren en meewerkende echtgenoten (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen)

nr. 14
AMENDEMENT VAN HET LID VAN HOOF

Ontvangen 7 november 1996

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 4 wordt vervangen door:

Artikel 4. Zelfstandige

Zelfstandige is de persoon, jonger dan 65 jaar:

a. die in Nederland woont en die winst uit onderneming geniet, tenzij hij aannemelijk maakt dat hij de onderneming niet voor eigen rekening feitelijk drijft;

b. die niet in Nederland woont en die winst uit binnenlandse onderneming geniet, tenzij hij aannemelijk maakt dat hij de onderneming niet voor eigen rekening feitelijk drijft.

Toelichting

Deze wijziging voorziet erin dat commanditaire vennoten en personen die in een vergelijkbare situatie verkeren, die uitsluitend via inbreng van kapitaal een bijdrage leveren in het drijven van een onderneming, doch geen arbeidsinbreng leveren, niet verzekerd zijn voor de WAZ. Voor het verkrijgen van een recht op uitkering op grond van de WAZ is onder meer vereist dat arbeid is verricht. Gelet op het feit dat dat ten aanzien van deze personen niet aan de orde is, ligt het niet voor de hand hen verzekeringsplichtig, en daarmee premieplichtig, te maken voor deze wet. Betrokkene zal dit zelf aannemelijk moeten maken.

Van Hoof