Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-199724758 nr. 13

24 758
Verzekering tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid en een uitkeringsregeling in verband met bevalling voor zelfstandigen, beroepsbeoefenaren en meewerkende echtgenoten (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen)

nr. 13
TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 7 november 1996

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

I

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

a

Onder vernummering van het zesde tot en met elfde lid tot het zevende tot en met twaalfde lid wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende:

6. Voor personen die op grond van artikel 3, derde lid, zijn verzekerd wordt bij of krachtens algemene maatregel van bestuur een grondslag vastgesteld.

b

In het nieuwe achtste lid wordt «zesde lid» vervangen door: zevende lid.

c

In het nieuwe negende lid wordt «vijfde lid» vervangen door: zesde lid.

d

In het nieuwe tiende lid wordt «achtste lid» vervangen door: negende lid.

e

In het nieuwe elfde lid wordt «vijfde lid» vervangen door: zesde lid.

II

Aan artikel 22 wordt een lid toegevoegd, luidende:

5. In afwijking van het eerste lid:

a. ontstaat geen recht op uitkering in verband met bevalling voor de vrouw, bedoeld in artikel 3, eerste lid en tweede lid, onderdeel a, die op grond van de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 3, derde lid, van verzekering op grond van deze wet is uitgesloten;

b. ontstaat eveneens recht op uitkering in verband met bevalling, volgens het tweede tot en met vierde lid, voor de vrouw, anders dan bedoeld in artikel 3, eerste lid en tweede lid, onderdeel a, die op grond van de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 3, derde lid, is verzekerd.

III

In artikel 58, eerste lid, onderdeel a, wordt «artikel 8, zevende lid» vervangen door: artikel 8, achtste lid.

IV

In artikel 74, vierde lid, wordt «onder 10°» vervangen door: onder 1°.

V

Artikel 77 wordt vervangen door:

Artikel 77. Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen

1. Het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming beheert en administreert afzonderlijk de in artikel 78 bedoelde middelen tot dekking van de uitgaven en de uitgaven, bedoeld in artikel 79, alsmede de middelen benodigd voor het vormen en in stand houden van een reserve, in de vorm van een Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen dat deel uitmaakt van het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming.

2. De middelen voor het vormen en instandhouden van een reserve worden gevonden uit de ten gunste van het Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen komende premies.

3. Het Tijdelijke instituut voor coördinatie en afstemming bezigt de op grond van het eerste lid gereserveerde gelden niet tot bestrijding van uitgaven ten laste van het Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen dan met toestemming van Onze Minister.

VI

Artikel 79 wordt als volgt gewijzigd:

a

De onderdelen f en g worden geletterd g en h, waarna een nieuw onderdeel f wordt ingevoegd, luidende:

f. het op grond van artikel 57, vierde lid, aan 's Rijks kas af te dragen bedrag;.

b

In onderdeel g wordt «artikel 86» vervangen door: artikel 87.

Toelichting

Algemeen

Deze nota van wijziging bevat technische wijzigingsvoorstellen van de WAZ.

Onderdeel I

Op grond van de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 3, derde lid, kan de kring van verzekerden op grond van deze wet worden uitgebreid. Hoewel uitbreiding thans niet noodzakelijk lijkt, dient te worden voorzien in het noodzakelijke wettelijke kader. Aangezien niet op voorhand kan worden vastgesteld om welke beroepscategorieën het gaat kan evenmin op voorhand worden vastgesteld welke grondslag op hen van toepassing moet zijn. Met het oog daarop dient het mogelijk te zijn om bij of krachtens algemene maatregel van bestuur een grondslag vast te stellen voor beroepscategorieën die onder de verzekering komen te vallen. Deze wijziging voorziet in het noodzakelijke wettelijke aangrijpingspunt. Deze grondslag werkt eveneens door naar de hoogte van de uitkering in verband met bevalling, bedoeld in artikel 23.

Onderdeel II

Met deze wijziging wordt bewerkstelligd dat personen die op grond van de algemene maatregel van bestuur inzake uitbreiding en beperking van de kring verzekerden op grond van deze wet binnen de uitbreidingscategorie resp. de beperkingscategorie vallen, tevens recht op bevallingsuitkering resp. geen recht op bevallingsuitkering hebben op grond van deze wet.

Onderdelen III en IV

Deze wijzingen zijn van technische aard.

Onderdeel V

De wijziging van artikel 77 van de WAZ houdt verband met afstemming van de bepaling inzake de vorming en instandhouding van de reserve in de vorm van het Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen met de bepalingen die daaromtrent in de WAO en de WW zijn opgenomen.

Onderdeel VI

In artikel 79 van de WAZ is uitputtend geregeld welke uitgaven ten laste van het Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen komen.

In de aldaar genoemde opsomming ontbreekt ten onrechte de vermelding van het bedrag dat ten laste van dat fonds op grond van artikel 57, vierde lid, van de wet aan 's Rijks kas dient te worden afgedragen.

In dit onderdeel wordt deze omissie hersteld (onder a).

Voorts is in het (nieuwe) onderdeel g van artikel 79 ten onrechte verwezen naar artikel 86. Dit moet artikel 87 zijn.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

F. H. G. de Grave