24 691 Ruimtetekort in mainport Rotterdam

Nr. 131 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 januari 2019

Hierbij stuur ik u de negende Integrale Rapportage Visie en Vertrouwen met de monitoringsinformatie over het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR)1. Deze Integrale Rapportage bevat monitoringsinformatie over de deelprojecten van PMR, te weten de aanleg van de landaanwinning met de bijbehorende natuurcompensatie, de aanleg van 750ha natuur- en recreatiegebied en het Bestaand Rotterdams Gebied. Deze rapportage is door de DCMR Milieudienst Rijnmond opgesteld in opdracht van de PMR-partijen en op 15 november jl. vastgesteld door de Tafel van Borging.

Deelproject Landaanwinning inclusief natuurcompensatie

Landaanwinning

In de zomer van 2017 is fase 2 van de inrichting van Maasvlakte 2 gestart met de aanleg van een nieuw terrein ten behoeve van een offshore center. Het betreft een terrein van 70 ha dat in 2019 in gebruik wordt genomen. De aanleg is conform de afspraak dat de tweede fase wordt aangelegd aansluitend bij de marktvraag. Geconstateerd wordt dat die vraag vanuit andere sectoren, zoals distributiecentra, toeneemt.

Natuurcompensatie

Realisatie Bodembeschermingsgebied in de Voordelta2

In het ingestelde Bodembeschermingsgebied (BBG) is de zware boomkorvisserij verboden om de kwaliteit van de bodemfauna te laten toenemen. Het langjarig onderzoek in de periode 2004–2017 heeft tot op heden echter nog geen duidelijke, eenduidige, veranderingen in de bodemdiergemeenschap van het BBG aangetoond. Het syntheserapport Onderzoeken Natuurcompensatie Voordelta3 beschrijft alle onderzoeken en analyses die daarvoor zijn uitgevoerd. Het noemt een aantal natuurlijke karakteristieken van het systeem Voordelta en de toegenomen garnalenvisserij als mogelijke redenen voor het niet kunnen meten van een duidelijk effect van de BBG-maatregel. Het effect van de maatregel blijft daarmee onbekend. De betrokken PMR partijen Rijk (IenW/RWS en LNV) en Havenbedrijf Rotterdam (HbR) beraden zich momenteel over de betekenis hiervan voor de natuurcompensatie-opgave. Ik zal u daar in het kader van de eindevaluatie Regeling Grote Projecten in de tweede helft van 2019 nader over informeren4.

Realisatie drie rustgebieden in de Voordelta

Op 1 november 2016 zijn de rustgebieden voor de zwarte zee-eend in de Voordelta verruimd. De visserijsector heeft tegen dit toegangsbeperkingsbesluit (TBB) eerst bezwaar aangetekend. Na afwijzing hiervan door het Ministerie van LNV is de visserijsector in beroep gaan. Op 29 november 2018 is uitspraak gedaan. Het nieuwe TBB is vernietigd en het oude TBB van 2008 is opnieuw in werking gesteld. Er heeft geen inhoudelijke beoordeling plaatsgevonden, maar het besluit is vernietigd omdat het nieuwe TBB de garnalenvisserij in grotere rustgebieden verbood, maar daarna toch een vergunning onder de Wet natuurbescherming (Wnb) is verleend voor de garnalenvisserij in de Voordelta uitgaande van het oude TBB. De Staat beraadt zich nu op de ontstane situatie. Over het vervolg hiervan zal ik u ook met bovengenoemde eindvaluatie informeren.

Natuurcompensatie Duinen

Duincompensatie Delflandse kust – 6,1 ha vochtige duinvallei

Zoals u vorig jaar gemeld, vraagt de ontwikkeling van de natte duinvallei in het kader van de natuurcompensatie duinen aandacht. Door opkomst van helm- en kweekgras dat zand vasthoudt, is de zanduitstuiving afgenomen en nam het areaal natte duinvallei juist af. De meest zekere beheermaatregel om de doelstelling voor het areaal natte duinvallei te kunnen bereiken is het afgraven van het maaiveld (0,5m) over een oppervlakte van 8ha. De maatregel is als voorzien beheer opgenomen in het 15 oktober 2018 van kracht geworden N2000-Beheerplan Solleveld & Kapittelduinen. De uitvoering van de maatregel vindt deze winter plaats en is 1 april 2019 gereed.

Deelproject 750ha nieuw natuur- en recreatiegebied in regio Rijnmond

Dit deelproject kent drie onderdelen: Buijtenland van Rhoon (600ha), Vlinderstrik (100ha) en Schiezone (50ha). Het afgelopen jaar is er grote vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van het Buijtenland van Rhoon. Het streefbeeld, waarin de natuur- en recreatiedoelen voor het gebied staan beschreven, is op 8 juni 2018 tijdens een feestelijke bijeenkomst aan gedeputeerde Weber overhandigd en op 4 juli door gedeputeerde staten vastgesteld. De gebiedspartners hebben hiermee een gedeelde visie neergelegd op de toekomst van dit gebied. De ambitie is vastgelegd om binnen 10 jaar de doelen te bereiken, met oog voor een flexibele aanpak en afspraken over borging en bijsturing. Ook is nu de gebiedscoöperatie opgericht en de samenwerkingsovereenkomst tussen provincie Zuid-Holland en de coöperatie is 26 november 2018 getekend.

De ontwikkeling van de andere in het kader van PMR te realiseren natuur- en recreatiegebieden, Vlinderstrik (100ha) en Schiezone (50ha), ligt op koers. Op 22 september jl. heeft de officiële opening van natuur- en recreatiegebied Zuidpolder in de Vlinderstrik plaatsgevonden.

Deelproject Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

Over de projecten onder het thema Bestaand Rotterdams Gebied luidt de conclusie dat goede voortgang wordt geboekt. Op peildatum 1 januari 2018 waren 79 van de 108 projecten afgerond (73%). De verwachting is dat alle projecten conform afspraak uiterlijk 1 januari 2021 zijn uitgevoerd.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Voordelta is het ondiepe zeegedeelte voor de kust van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Delta. Hier is een bodembeschermingsgebied van 29.836 ha ingesteld om de hoeveelheid en/of kwaliteit van de bodemfauna te laten toenemen. Daarnaast zijn drie rustgebieden voor de grote stern, visdief en zwarte zee-eend ingesteld.

X Noot
3

Dit rapport is opgesteld t.b.v. de in 2019 te verschijnen evaluatie in het kader van het Monitoring en Evaluatie Programma Natuurcompensatie Voordelta.

X Noot
4

PMR heeft thans nog de status Groot Project. Bij brief van 25 september 2018 heeft u mij te kennen gegeven de procedure te starten tot beëindiging van de grootprojectstatus van PMR. U heeft mij verzocht een eindevaluatie op te stellen conform art. 15 Regeling Grote Projecten. Zoals u gemeld verwacht ik deze in de tweede helft 2019 gereed te hebben.

Naar boven