24 691 Ruimtetekort in mainport Rotterdam

Nr. 122 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 november 2014

De «Regeling grote projecten» voorziet onder meer in een rapportage van de Auditdienst Rijk bij voortgangsrapportages in de uitvoeringsfase. In dat kader doe ik u hierbij het rapport toekomen van de Auditdienst Rijk inzake de 13e Voortgangsrapportage over het Project Mainportontwikkeling Rotterdam1.

Overeenkomstig de aanwijzingen van de Regeling heeft het rapport betrekking op de kwaliteit en de volledigheid van de financiële en niet-financiële informatie in de voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer en op de beheersing en het beheer van het project.

Er is een goedkeurende controleverklaring afgegeven bij de in de periode 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014 verantwoorde verplichtingen, uitgaven en ontvangsten. De Auditdienst concludeert dat de in artikel 12 van de Regeling grote projecten voorgeschreven financiële en niet-financiële informatie is opgenomen in de voortgangsrapportage en dat de in de voortgangsrapportage 13 opgenomen niet-financiële informatie ordelijk, controleerbaar en deugdelijk tot stand is gekomen. Daarnaast concludeert de Auditdienst dat de opzet, het bestaan en de werking van de beheersing en het beheer van PMR in de onderzochte periode voldeed aan de eisen zoals gesteld in het binnen het Ministerie van lenM vastgestelde beheersmodel.

Verder geeft het rapport mij geen aanleiding tot het geven van commentaar.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven