Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201124691 nr. 111

24 691 Ruimtetekort in mainport Rotterdam

Nr. 111 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 april 2011

Conform de Regeling Grote Projecten rapporteer ik u ieder half jaar over de voortgang van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR). Het doet mij genoegen u hierbij de negende Voortgangsrapportage PMR aan te bieden1 die de periode 1 juli 2010 tot en met 31 december 2010 betreft. In deze brief geef ik u zowel een terugblik op de verslagperiode als informatie over de belangrijkste ontwikkelingen na de peildatum van 31 december 2010 en een doorkijk naar de eerste helft van 2011.

Terugblik verslagperiode 1 juli 2010 tot en met 31 december 2010

Het deelproject Landaanwinning verloopt voorspoedig. Op 31 december 2010 was circa driekwart van het benodigde zand voor de aanleg van de eerste fase van Maasvlakte 2 aangebracht. Het steenwerk ten behoeve van de harde zeewering is in uitvoering genomen. De bouw van de kademuur voor RWG-terminal verloopt conform planning en de voorbereidende werkzaamheden voor de kademuur voor APMT-terminal zijn uitgevoerd. De voorbereidingen voor het spoorwerk en wegenwerk bij het entreegebied van Maasvlakte 1 en 2 zijn uitgevoerd en afgerond.

De aanleg- en de realisatiefase van de natuurcompensatie is in de vorige verslagperiode afgerond. Het project loopt daarmee op schema. Met het ongegrond verklaren van de beroepen tegen het besluit op bezwaar van de toegangsbeperkingsbesluiten in juli 2010 door de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, zijn alle besluiten voor de natuurcompensatie onherroepelijk geworden. Daarmee zijn de procedures afgerond en de belangrijkste risico’s verdwenen. Met behulp van Monitoring- en Evaluatieprogramma’s worden de ontwikkelingen in de natuurcompensatiegebieden gevolgd.

Het deelproject 750 ha natuur- en recreatiegebied bevindt zich nog in de fase van planprocedures. De gemeenteraad van Albrandswaard heeft op 26 april 2010 unaniem het bestemmingsplan voor 600 ha natuur- en recreatiegebied in het Buijtenland van Rhoon vastgesteld. In het bestemmingsplan is nog een uitwerkingsplicht voor 150 ha. opgenomen. Onder leiding van een onafhankelijk voorzitter is vanaf juni 2010 gewerkt aan een advies voor de uitwerking van dit gebied. Ten behoeve van de Schiezone is in deze periode gestart met het maken van een Uitvoeringsplan. De verwachting is dat in het derde kwartaal van 2011 het bestemmingsplan Schiezone onherroepelijk is. Het bestemmingsplan Vlinderstrik is aangepast aan de randvoorwaarden die voortkwamen uit het fauna-effectonderzoek naar de luchtvaartveiligheid van Rotterdam The Hague Airport. De hoorzitting door de Raadscommissie is inmiddels gehouden en naar verwachting zullen de gemeenteraden het bestemmingsplan in het tweede kwartaal van 2011 vaststellen.

Het BRG programma ligt op koers. De intensiveringsopgave is in 2009 gerealiseerd en volgens de gemeente Rotterdam is 44% van de leefbaarheidsprojecten gereed.

De uitvoerende partijen hebben geen scopewijzigingen gemeld.

Ontwikkelingen na de peildatum 31 december 2010 en doorkijk naar eerste helft 2011

De belangrijkste actuele ontwikkeling betreft het Buijtenland van Rhoon. Het bleek voor de gemeente Albrandswaard niet mogelijk te zijn om, zoals gepland, in februari 2011 een ontwerp-uitwerkingsplan vast te stellen. Belangrijke reden hiervoor was dat er meer tijd nodig was om een gedragen plan te ontwikkelen. Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland hebben, vanwege de voortgang van het proces, op 24 februari 2011 een brief gestuurd aan de gemeente Albrandswaard met het verzoek om uiterlijk 15 maart 2011 een ontwerp-uitwerkingsplan in procedure te brengen. Deze brief heeft ertoe geleid dat de gemeente Albrandswaard begin maart 2011 een concept ontwerp-uitwerkingsplan heeft voorgelegd ondermeer aan het Rijk, de Provincie Zuid-Holland en de stadsregio Rotterdam.

In het kader van de overeenkomst luchtkwaliteit kan ik melden dat, ten aanzien van het verkeersbesluit ter beperking van de snelheid van de binnenvaart, ik op 21 januari 2011 in een Beslissing op Bezwaar de bezwaren heb afgewezen. Ook de gemeente Rotterdam heeft inmiddels, op advies van de Algemene Bezwaarschriftencommissie, besloten de bezwaren tegen het gemeentelijk verkeersbesluit eveneens ongegrond te verklaren. Ik heb tijdens het VAO op 23 maart 2011 met u gesproken over een motie van PVV, CDA en SGP om in overleg te treden met de Gemeente Rotterdam om deze verkeersbesluiten ongedaan te maken. Afgesproken is de motie aan te houden tot de nieuwe effectprognose luchtkwaliteit gereed is.

Tot slot kan ik u nog melden dat begin maart 2011 het tracébesluit van de A15 Maasvlakte-Vaanplein onherroepelijk is geworden. Een belangrijke stap voor de bereikbaarheid van Maasvlakte II.

De minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.