Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201024691 nr. 102

24 691
Ruimtetekort in mainport Rotterdam

nr. 102
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 september 2009

Conform de Regeling grote projecten rapporteer ik uw Kamer elk half jaar over de voortgang van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR). Hierbij bied ik u de zesde Voortgangsrapportage PMR aan.1

In deze brief zal ik eerst een terugblik geven over de afgelopen verslagperiode en daarna geef ik u een doorkijk naar de rest van 2009.

Terugblik verslagperiode 1 januari 2009 tot en met 30 juni 2009

Het deelproject Maasvlakte 2 verloopt voorspoedig. In de verslagperiode zijn de laatste voor de aanleg benodigde besluiten onherroepelijk geworden: de concessie voor de landaanwinning, de Natuurbeschermingswetvergunning en de artikel 19 vrijstelling. Voor het bestemmingsplan Maasvlakte 2 is de termijn voor het indienen van beroepen gesloten; op dit moment lopen beroepsprocedures.

De uitvoering van de aanleg van Maasvlakte 2 die op 1 september 2008 gestart is vordert gestaag. De eerste zandplaten bevinden zich boven water.

De natuurcompensatie is nagenoeg afgerond. In november 2008 is gestart met de uitvoering van de aanleg van de duincompensatie. In mei 2009 heeft de aannemer de uitvoering opgeleverd. Het duingebied is afgesloten zodat de natuur de mogelijkheid krijgt om zich te ontwikkelen.

De toegangsbeperkingsbesluiten die de toegang tot het bodembeschermingsgebied en de rustgebieden beperken zijn vorig jaar zomer genomen. Tegen deze besluiten loopt een beroepsprocedure. Als gevolg van de overeenkomst die Havenbedrijf Rotterdam en Faunabescherming in de verslagperiode gesloten hebben zijn de beroepen, voor zover deze betrekking hebben op de natuurcompensatie voor Maasvlakte 2, ingetrokken.

In de verslagperiode heeft een scopewijziging plaatsgevonden bij de natuurcompensatie. In de PKB PMR 2006 was de zogenaamde zeereep opgenomen als compensatie voor Maasvlakte 2. Blijkens de Natuurbeschermingswetvergunning is de zeereep als onderdeel van de natuurcompensatie niet meer noodzakelijk. Met het onherroepelijk worden van de Natuurbeschermingswetvergunning in de verslagperiode is deze scopewijziging geformaliseerd.

Ook het deelproject Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) ontwikkelt zich voorspoedig. De leefbaarheidsprojecten lopen conform planning; een deel van de projecten is reeds afgerond.

Het deelproject 750 ha natuur- en recreatiegebied vordert gestaag. In de afgelopen verslagperiode is gewerkt aan de planprocedures die eind 2009/begin 2010 moeten leiden tot vastgestelde bestemmingsplannen.

Doorkijk tweede helft 2009

De komende periode zal in het teken staan van het afronden van de beroepsprocedures tegen het bestemmingsplan Maasvlakte 2; op 13 ktober 2009 vindt een zitting bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van Raad van State plaats.

Voor de 750 ha natuur- en recreatiegebied is de inzet erop gericht om eind 2009 (Schiezone) en in de eerste helft van 2010 (Buytenland en Vlinderstrik) de bestemmingsplannen te laten vaststellen.

Status groot project PMR

In mijn brief van 6 april 2009 over de Vijfde Voortgangsrapportage PMR heb ik aangekondigd u bij deze voortgangsrapportage een voorstel te doen omtrent de status «groot project» van PMR. Het project ontwikkelt zich voorspoedig en de rijksrisico’s nemen aanzienlijk af. Het deelproject 750 ha bevindt zich echter nog in de besluitvormingfase en het bestemmingsplan Maasvlakte 2 bevindt zich nog in de beroepsfase. Ik zal daarom met een voorstel komen wanneer deze procedures zijn afgerond.

De minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.