Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200924691 nr. 101

24 691
Ruimtetekort in mainport Rotterdam

nr. 101
BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 juli 2009

Bijgaand bieden wij u mede namens de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de kabinetsnota Economische visie op de langetermijnontwikkeling van Mainport Rotterdam: op weg naar een Mainport Netwerk Nederland aan.1

Aanleiding

Ondanks de huidige economische crisis en de tijdelijk sterk afgenomen goederenstromen, ligt op lange termijn een forse toename van internationale handelsstromen in het verschiet. Deze groei en de snel toenemende concurrentie tussen zeehavens in Europa vragen, naast de energieschaarste en stijgende milieudruk, om een economische visie op de toekomstige ontwikkeling van Mainport Rotterdam.

Visie

Doel van de visie is dat Mainport Rotterdam duurzaam bijdraagt aan de verbetering van het vestigingsklimaat in Nederland en de internationale concurrentiepositie van in Nederland gevestigde bedrijven. De visie schetst hoe toekomstige kansen verzilverd kunnen worden en bedreigingen af te wenden zijn. De kern van de visie is een toekomst waarin «Rotterdam» nauwer samenwerkt met andere zeehavens (Amsterdam, Zeeland, Groningen en Moerdijk), binnenhavens, logistieke knooppunten en industriecentra op en langs de achterlandverbindingen. Intensievere samenwerking in een Mainport Netwerk Nederland leidt tot meer specialisatie van zeehavens en andere knooppunten en tot meer complementariteit in de haven en logistieke sector. Daarnaast liggen verlaging van de milieudruk en een efficiënter gebruik van ruimte en infrastructuur in het verschiet.

Agenda

De agenda zet in op kwaliteit als bron van internationaal onderscheidend vermogen. Kwaliteit heeft drie dimensies met bijbehorende agenda’s: een economische agenda, een duurzaamheidagenda en een netwerkagenda. De economische agenda richt zich op het versterken van het vestigingsklimaat in de Mainport Rotterdam met aandacht voor verbeteringen in het innovatief vermogen, de arbeidsmarkt, bereikbaarheid en infrastructuur, en ruimte voor bedrijven. Daarbij ligt de nadruk op de speerpunten transport & logistiek en energie & chemie. Voor het energie- en chemiecluster liggen er uitdagingen om de ketenefficiency te verhogen (procesintensivering, «co-siting», wederzijds gebruik van restwarmte en -koude en afvalstoffen) en over te schakelen op nieuwe grondstoffen en energiebronnen (biobrandstoffen). De transport- en logistieke sector zal moeten blijven innoveren en veranderen en zo het organiserend vermogen versterken. De duurzaamheidagenda richt zich op de verbetering van de milieuefficiency, minder uitstoot van CO2 en meer voorzieningszekerheid van energie in Nederland. Het toekomstige Mainport Netwerk Nederland moet in 2040 het grootste «biobased» energie- en chemiecluster van Europa herbergen. De netwerkagenda gaat in op de intensievere samenwerking tussen Mainport Rotterdam en andere Nederlandse zeehavens en knooppunten, met als doel meer specialisatie, innovatie en complementariteit, minder milieudruk en een efficiënter gebruik van de ruimte en infrastructuur. De uitvoeringsalliantie Zeehavens, die in het verlengde van de Structuurvisie Randstad 2040 in gang is gezet, geeft hier een eerste invulling aan.

In deze moeilijke economische tijd zetten we in op het behoud en de toekomstige uitbouw van het marktaandeel van de Rotterdamse haven. Mainport Rotterdam kan door meer samenwerking zijn leidende positie in Europa handhaven en duurzaam bijdragen aan het versterken van de logistieke slagkracht van het in Nederland gevestigde bedrijfsleven. Met de ontwikkeling van het Mainport Netwerk Nederland kunnen in Nederland gevestigde bedrijven ook in de toekomst verzekerd zijn van internationale verbindingen van topkwaliteit.

De minister van Economische Zaken,

M. J. A. van der Hoeven

De minister van Verkeer en Waterstaat

C. M. P. S. Eurlings


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.