Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-199724614 nr. 13

24 614
Wijziging van bepalingen van verschillende wetten in verband met de erkenning van de vrijheid van levensovertuiging als grondrecht

nr. 13
NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KOEKKOEK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 10

Ontvangen 16 december 1996

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel XVI wordt punt 1 vervangen door:

1. In artikel 1, onderdeel e, wordt de zinsnede «kerkelijke gemeente of parochie of van een kerkelijke instelling en welke uitsluitend of voor een overwegend deel worden gebruikt voor de uitoefening van de eredienst» vervangen door: een zelfstandig onderdeel daarvan, een lichaam waarin kerkgenootschappen zijn verenigd, of van een ander genootschap op geestelijke grondslag en welke uitsluitend of voor een overwegend deel worden gebruikt voor het gezamenlijk belijden van de godsdienst of levensovertuiging.

Toelichting

1. Ook een lichaam waarin kerkgenootschappen zijn verenigd bezit rechtspersoonlijkheid en kan dus eigenaar van een kerkelijk monument zijn.

2. Het is beter te spreken van «een ander genootschap op geestelijke grondslag» omdat een kerkgenootschap ook een genootschap op geestelijke grondslag is. Vergelijk de redactie van art. 3 van de Algemene wet gelijke behandeling.

Onder kerkgenootschappen vallen alleen die godsdienstige gemeenschappen die voor deze rechtspersoon kiezen. Een stichting die bv. een moskee in stand houdt is geen kerkgenootschap, maar een stichting. Een «ander genootschap op geestelijke grondslag» omvat dus een genootschap in de vorm van een vereniging of stichting op grondslag van een godsdienst of levensovertuiging.

Koekkoek