Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202024587 nr. 764

24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 764 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 maart 2020

In het AO Gevangeniswezen van 6 februari jongstleden heb ik toegezegd uw Kamer te informeren over de uitkomsten van mijn overleg met de bonden en de Centrale Ondernemingsraad (COR) van DJI over de aanpak om werkdruk tegen te gaan en de veiligheid in de inrichtingen te verbeteren.1

Dit overleg heeft 2 maart jongstleden plaatsgevonden. In goede sfeer zijn de uitkomsten van recente enquêtes en oplossingsrichtingen besproken. Ik hecht veel waarde aan de constructieve houding van de bonden en de COR. Wij delen een gemeenschappelijk doel: het personeel van DJI moet in een veilige werkomgeving zijn werk kunnen doen, met voldoende tijd voor alle taken.

Werkdruk

We hebben uitgebreid stilgestaan bij de oorzaken van werkdruk en de mogelijkheden om deze beter te beheersen. De werkdruk en bijbehorende redenen worden per inrichting verschillend ervaren. Daarom is het van belang om per locatie te kijken welke verbeteringen kunnen worden gerealiseerd. Een belangrijke afspraak is dan ook dat voor de zomer bij alle locaties wordt onderzocht welke specifieke opgaven ten aanzien van werkdruk en veiligheid er liggen en welke maatregelen daar een (snelle) oplossing kunnen bieden, bijvoorbeeld ten aanzien van verbeteringen rondom de inzet van meerpersoonscellen. Om maatwerk mogelijk te maken, zullen er dus lokaal, in samenwerking met de lokale ondernemingsraden, plannen worden gemaakt.

Om de werkdruk te kunnen verlagen is het belangrijk dat er voldoende gekwalificeerd personeel aanwezig is. Als extra impuls is afgesproken dat personeel een bonus krijgt als ze nieuw personeel voor bepaalde functies aanbrengen. Ook wordt de mogelijkheid onderzocht om sollicitanten uit te wisselen tussen DJI en andere organisaties binnen het veiligheidsdomein, zoals Defensie of Douane. Hierover zijn de verschillende organisaties met elkaar in gesprek.

Daarnaast hebben de partijen het belang onderschreven zowel binnen het gevangeniswezen als binnen de rijksinrichtingen voor forensische zorg te onderzoeken hoe de administratieve lasten verminderd kunnen worden. Deze onderzoeken lopen momenteel.

Veiligheid

Er is met de bonden en de COR afgesproken dat op korte termijn een aantal maatregelen wordt uitgevoerd om de veiligheid te verhogen. Het gaat daarbij onder andere om het meer bekendheid geven aan het Agressie Registratie Overheden-systeem om incidenten te melden en het vervangen van personenzoekinstallaties, waarmee DJI-personeel op de werkvloer hulp kan inroepen bij incidenten. De suggestie van de COR om te beproeven of bodycams voor medewerkers de veiligheid helpen verhogen wordt overgenomen. Op dit moment wordt uitgezocht wanneer en onder welke omstandigheden hiermee kan worden geëxperimenteerd.

Tot slot

Ik heb met de bonden en de COR besproken dat ik de lokale onderzoeken en maatregelen eerst wil laten uitvoeren, voordat we gaan kijken naar generieke maatregelen zoals het herijken van functies.

Om het gezamenlijk doel van het verminderen van de werkdruk en het verhogen van de veiligheid te bereiken blijven de bonden, COR en DJI met elkaar in gesprek. Ik heb toegezegd uw Kamer in juli te informeren over de ontwikkeling van incidenten binnen het gevangeniswezen. In dezelfde brief zal ik u informeren over de stand van zaken met betrekking tot de lokale verbeterplannen voor het verminderen van de werkdruk en het verhogen van de veiligheid.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker


X Noot
1

De aanwezige vakbonden waren FNV Overheid, CNV Connectief, Justitievakbond Juvox en CMHF.