Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201824587 nr. 712

24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 712 MOTIE VAN DE LEDEN BUITENWEG EN VAN NISPEN

Voorgesteld 21 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een aantal gedetineerden met dusdanig ernstige psychosociale problematiek kampt dat opname in een ggz-instelling na detentie gerechtvaardigd is, maar dat het regelmatig ontbreekt aan geschikte opvangvoorzieningen of tijdige toeleiding naar een ggz-plaatsing;

overwegende dat gewerkt wordt aan een veldnorm vanaf 2019;

verzoekt de regering om, maatregelen voor te stellen hoe de overdracht vanuit detentie aan ggz-instellingen in 2018 kan worden verbeterd en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Buitenweg

Van Nispen