24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 598 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 september 2014

Met deze brief kan ik uw Kamer melden dat er voorbereidende gesprekken hebben plaatsgevonden met de Noorse regering over het beschikbaar stellen van Nederlandse detentiecapaciteit om gedetineerden uit Noorwegen te huisvesten. Het gaat om enkele honderden detentieplaatsen. In Noorwegen is sprake van een capaciteitstekort en in Nederland is juist sprake van een capaciteitsoverschot. Beide regeringen zijn thans in overleg om te komen tot een verdrag dat de terbeschikkingstelling van een Nederlandse justitiële inrichting mogelijk maakt voor de tenuitvoerlegging van Noorse vonnissen naar Noors recht op Nederlands grondgebied. Bij de verdere besprekingen met de Noorse regering zal uiteraard gebruik worden gemaakt van de ervaringen die zijn opgedaan bij de totstandkoming van het verdrag met de Belgische regering over de terbeschikkingstelling van de Penitentiaire Inrichting Tilburg. Hierbij maak ik de kanttekening dat voor Noorwegen een andere situatie dan voor België geldt, onder meer omdat Noorwegen geen direct buurland betreft, Noorwegen geen lid van de Europese Unie is en vanwege de taalverschillen.

Ik ben zeer verheugd uw Kamer dit nieuws te kunnen melden. Als de gesprekken tussen beide landen positief worden afgerond, betekent dit voor Noorwegen dat voor de duur van het verdrag een bijdrage wordt geleverd aan de oplossing van het capaciteitsprobleem. Voor Nederland betekent het dat de werkgelegenheid voor een groot aantal DJI-medewerkers gedurende de looptijd van het verdrag behouden blijft. Tevens leidt het tot een adequate invulling van leeggekomen Rijksgebouwen.

Bij nieuwe ontwikkelingen zal ik u uiteraard informeren.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven

Naar boven