Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201224587 nr. 446

24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 446 MOTIE VAN HET LID VAN TOORENBURG C.S.

Voorgesteld 7 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat recentelijk enkele inrichtingen/afdelingen van de sector jeugd van de Dienst Justitiële Inrichtingen wegens capaciteitsoverschot zijn gesloten dan wel (tijdelijk) buiten gebruik zijn gesteld;

overwegende, dat het noodzakelijk is dat in de overgebleven inrichtingen ook passend aanbod voorhanden is voor problematische jongeren met agressieproblemen, verstandelijke beperkingen of die anderszins moeilijk beheersbaar zijn;

constaterende, dat onlangs een verstandelijk beperkte jeugdige die bij twee incidenten betrokken was, tijdelijk is overgebracht naar de afzonderingsafdeling van de Penitentiaire Inrichting Vught;

overwegende, dat de Penitentiaire Inrichting Vught geen passende plek is voor een verstandelijk beperkte minderjarige gedetineerde;

verzoekt de regering te bewerkstelligen dat nimmermeer voor een dergelijke «armoedeoptie» zal worden gekozen en dat er zorg voor gedragen wordt dat de sector jeugd ook een passend aanbod heeft voor problematische jeugdigen met een beheersrisico,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Toorenburg

Bouwmeester

Kooiman