24 587
Justitiële Inrichtingen

nr. 339
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 mei 2009

Hierbij heb ik het genoegen u het jaarbericht 2008 van de Dienst Justitiële Inrichtingen aan te bieden.1

De Staatssecretaris van Justitie,

N. Albayrak


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven