Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200924587 nr. 324

24 587
Justitiële Inrichtingen

nr. 324
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 maart 2009

In antwoord op uw brief d.d. 25 november 2008 met kenmerk 2008Z06728/2008D18093, deel ik u mee dat aan het verzoek van de vaste commissie voor Justitie om een reactie te geven op het advies van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) «Jeugdige delinquenten. Minder opsluiten, gerichter begeleiden» wordt voldaan door toezending van een afschrift van de reactie die de minister van Justitie en de minister voor Jeugd en Gezin hebben toegestuurd aan de RSJ1.

De staatssecretaris van Justitie,

N. Albayrak


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.