24 557 Kansspelen

Nr. 146 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 augustus 2017

Mede namens de Staatssecretaris van Financiën bied ik u hierbij ter informatie aan het onderzoeksrapport door bureau SEO over de mogelijke financiële consequenties van de herinrichting van de loterijmarkt1. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de ontwikkeling van een visie op de modernisering van het kansspelbeleid2 zoals aangekondigd in mijn brief aan uw Kamer van 19 januari 2017.3

Het onderzoek richt zich op de kwantitatieve effecten voor de Staat, voor de goede doelen, voor spelers en voor vergunninghouders. Dit rapport vormt een bouwsteen voor een brede afweging waarin o.a. de effecten op de beleidsdoelen van het kansspelbeleid, juridische aspecten, en effecten voor de Staat, vergunninghouders, beneficianten en spelers integraal moeten worden afgewogen.

Vanzelfsprekend is het aan een nieuw Kabinet om te beslissen over de wenselijkheid van modernisering van het loterijstelsel en over de beleidsopties van zo’n modernisering.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Kamerstuk 24 557, nr. 134

X Noot
3

Kamerstuk 24 557, nr. 144

Naar boven