Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal1995-199624552 nr. 28

24 552
Regels inzake de financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeenten (Financiële-verhoudingwet)

nr. 28
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 14 mei 1996

Hierbij zend ik u, mede namens de staatssecretaris van Financiën, de stukken die zijn toegezegd in het wetgevingsoverleg over de nieuwe Financiële-verhoudingswet en de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet op 13 mei jl1.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

A. G. M. van de Vondervoort


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie. Het betreft een overzicht van de herverdeeleffecten per gemeente (stand 1995) met daarin verwerkt de door de Tweede Kamer op 14 mei aangenomen amendementen.