Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1995-199624552 nr. 13

24 552
Regels inzake de financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeenten (Financiële-verhoudingswet)

nr. 13
AMENDEMENT VAN HET LID REMKES C.S.

Ontvangen 10 mei 1996

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 8, tweede lid, worden «90%» en «80%» respectievelijk vervangen door: 80% en 70%.

Toelichting

Dit amendement vormt één geheel met de amendementen op stuknummer 15 bij wetsvoorstel 24 553 (Invoeringswet Financiële-Verhoudingswet).

Het amendement beoogt de financiële effecten voor het merendeel van de nadeelgemeenten enigszins af te zwakken. Tevens wordt op deze wijze in enige mate tegemoet gekomen aan de veelgehoorde bezwaren tegen een vrijwel volledige OZB-verevening, en de daarmee samenhangende gevolgen voor de regionale herverdeling. Ook leidt dit amendement tot een verdere tegemoetkoming aan een aantal kleinere nadeelgemeenten met een relatief hoge economische waarde aan industriële objecten op haar grondgebied.

Remkes

Van der Hoeven

Noorman-den Uyl

Hoekema