Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1995-199624552 nr. 12

24 552
Regels inzake de financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeenten (Financiële-verhoudingswet)

nr. 12
AMENDEMENTEN VAN HET LID VAN DER VLIES

Ontvangen 9 mei 1996

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor:

I

In artikel 10 vervalt het tweede lid, alsmede de aanduiding «1.» voor het eerste lid.

II

Artikel 11 wordt vervangen door:

Artikel 11

De in artikel 10 bedoelde uitkeringsbasis voor een gemeente is de som van de produkten die worden verkregen door voor iedere verdeelmaatstaf het aantal eenheden van die maatstaf te vermenigvuldigen met het bij de maatstaf behorende bedrag per eenheid.

III

Artikel 12 wordt vervangen door:

Artikel 12

1. Onze Ministers kunnen, op aanvraag van een gemeente, aan de gemeente over een uitkeringsjaar een aanvullende uitkering verlenen.

2. Een aanvullende uitkering wordt slechts verleend indien de algemene middelen van de gemeente aanmerkelijk en structureel tekort zullen schieten om in de noodzakelijke behoeften te voorzien, terwijl de eigen inkomsten van de gemeente zich op een redelijk peil bevinden.

3. Onze Ministers kunnen voorschriften verbinden aan het besluit tot verlening van een aanvullende uitkering.

4. Onze Ministers kunnen een verleende aanvullende uitkering verminderen of intrekken indien:

a. de financiële positie van de gemeente verbetert;

b. de gemeente in strijd handelt met een wettelijk voorschrift dat betrekking heeft op de aanvullende uitkering, of met een voorschrift dat aan het besluit tot verlening van de aanvullende uitkering is verbonden.

5. De gemeente die een aanvullende uitkering heeft aangevraagd, of waaraan een aanvullende uitkering is verleend, neemt maatregelen ter verbetering van haar financiële positie.

Toelichting

Gezien de bekendheid van het begrip «artikel 12» lijkt het ondergetekende zinvol om dit te handhaven. Ook bij de overgang van de FVW 1960 naar de FVW 1984 is dit gebeurd.

Deze amendementen strekken derhalve slechts tot een redactionele ingreep, waarbij artikel 11 wordt ingevoegd vóór de tekst van artikel 12. De tekst van artikel 10, tweede lid, wordt artikel 11.

Van der Vlies