Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-199724546 nr. 8

24 546
Wijziging van de Grondwaterwet (verbreding heffingsdoeleinden)

nr. 8
AMENDEMENT VAN DE LEDEN H. G. J. KAMP EN VAN WANING

Ontvangen 17 oktober 1996

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel I, onderdeel D, wordt een punt toegevoegd, luidende:

3. Toegevoegd wordt een nieuw lid, luidende:

5. Het onttrekken van grondwater ten behoeve van koude- en warmteopslag door middel van een inrichting waarbij grondwater wordt onttrokken en het water vervolgens in een gesloten systeem weer volledig wordt geïnfiltreerd in hetzelfde watervoerende pakket als waaraan het is onttrokken, in overeenstemming met de voorwaarden welke daartoe zijn gesteld in de vergunning die voor het onttrekken van grondwater en infiltreren van water ingevolge deze wet is verleend, is van de heffing vrijgesteld.

Toelichting

Aangezien het water weer volledig wordt geïnfiltreerd in hetzelfde watervoerende pakket heeft deze onttrekking geen verdrogingseffect.

H. G. J. Kamp

Van Waning