Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-199724546 nr. 11

24 546
Wijziging van de Grondwaterwet (verbreding heffingsdoeleinden)

nr. 11
NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN WANING EN H. G. J. KAMP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 10

Ontvangen 31 oktober 1996

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel I, onderdeel D, wordt een punt toegevoegd, luidende:

3. Toegevoegd wordt een nieuw lid, luidende:

5. Het onttrekken van grondwater ten behoeve van de sanering van het grondwater is van de heffing vrijgesteld.

Toelichting

Het is wenselijk om, evenals dit is geschied in artikel 8, onderdeel f, van de Wet belastingen op milieugrondslag, voor de gevallen van grondwateronttrekking ten behoeve van de sanering van verontreinigd grondwater vrijstelling van heffing te verlenen.

Van Waning

H. G. J. Kamp