24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Nr. 559 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 augustus 2020

Hierbij bied ik u het onderzoek «Landelijke schuldenproblematiek in beeld, Huishoudens met geregistreerde problematische schulden 2015–2018» aan1, dat het CBS heeft uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van SZW. Op basis van onderzoek met bestaande registerdata heeft het CBS de omvang, achtergrondkenmerken en ontwikkelingen in beeld gebracht van de schuldenproblematiek van Nederlandse huishoudens in de periode 2015 tot en met 1 januari 2018.

Registerdata waren tot voor kort niet beschikbaar om problematische schulden te meten. Eerder werd de omvang van de schuldenproblematiek in Nederland in beeld gebracht in de onderzoeksreeks «Huishoudens in de rode cijfers». De gebruikte methoden in deze reeks waren enquêtes en interviews. Deze methoden kennen een aantal nadelen, zoals de beperkte omvang van de steekproef en het risico op minder objectieve antwoorden.

De cijfers uit het nieuwe onderzoek zijn niet vergelijkbaar met die uit de eerdere onderzoeksreeks «Huishoudens in de rode cijfers», omdat er gebruik is gemaakt van een andere definitie van problematische schulden. De momenteel beschikbare registraties bevatten niet alle componenten die deel uitmaken van de totale schuldenlast en afloscapaciteit van huishoudens waarop de eerder gebruikte definitie was gebaseerd. Om het verschil tussen de nieuwe en de eerdere definitie aan te geven, spreken we hier over huishoudens met «geregistreerde problematische schulden».

Ik ben de onderzoekers erkentelijk voor de inspanningen die zij hebben verricht en heb veel waardering voor de zorgvuldigheid waarmee zij dit onderzoek hebben uitgevoerd. Mijn waardering spreek ik ook uit aan de organisaties die bereid zijn om hun databestanden beschikbaar te stellen voor dit onderzoek. Nog niet eerder zijn zoveel registraties op het gebied van problematische schulden samengebracht om tot landelijke en gemeentelijke cijfers te komen. Dit is van grote waarde voor het inzicht in de problematiek en voor de mogelijkheden om onderbouwde maatregelen vorm te geven.

Graag wijs ik u op het dashboard «Geregistreerde problematische schulden», waar naast de bevindingen op landelijk niveau ook de bevindingen op gemeentelijk niveau te raadplegen zijn.2

Dit najaar zend ik u mijn inhoudelijke reactie op dit onderzoek.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B.van ’t Wout


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Het rapport en het dashboard zijn te raadplegen via:

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/34/schuldenproblematiek-in-beeld

Naar boven