Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201824515 nr. 433

24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Nr. 433 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 juni 2018

In de technische briefing over de brede schuldenaanpak op 7 juni jl. zijn twee informatieverzoeken gedaan. U heeft gevraagd naar de verantwoording inzake het kennisprogramma Vakkundig aan het werk en naar de mogelijkheid om de incidentele middelen uit het Regeerakkoord bestemd voor het voorkomen van schulden en bestrijding van armoede – in het bijzonder onder kinderen – na 2020 op te nemen in het accres. Onderstaand treft u de gevraagde informatie aan.

1. Vakkundig aan het werk

De ministeries van VWS en SZW zijn gestart met een kennisprogramma Vakkundig aan het werk waarbinnen «Armoedebestrijding en schuldhulpverlening» een van de actielijnen is. Dit programma wordt uitgevoerd door ZonMW. De Tweede Kamer wordt jaarlijks over dit kennisprogramma geïnformeerd in het kader van de activiteiten gericht op kennisontwikkeling en professionalisering van de gemeentelijke uitvoeringspraktijk van de Participatiewet. De meest recente brief is van 30 juni 2017 (Kamerstuk 34 352, nr. 58).

2. Incidentele middelen Regeerakkoord

Het kabinet stelt incidenteel € 80 miljoen beschikbaar voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede – in het bijzonder onder kinderen.

Het is technisch niet mogelijk deze middelen mee te nemen in het accres. Het accres is via vaste regels gekoppeld aan de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Met aanpassing van de normeringssystematiek uit het Regeerakkoord is er voor gemeenten extra accres beschikbaar gekomen. In het kader van het Interbestuurlijk Programma (IBP) worden met gemeenten afspraken gemaakt over de inzet van deze middelen. Dit laat onverlet dat het kabinet in het kader van het IBP afspraken met de VNG heeft gemaakt over het thema schulden. Het kabinet wil in samenwerking met gemeenten komen tot een vernieuwende schuldenaanpak en een verbeterd schuldhulpverleningstraject ter uitwerking van de afspraken uit het regeerakkoord. Deze afspraken worden thans nader uitgewerkt.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark