24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Nr. 379 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 september 2016

Tijdens het Algemeen Overleg Armoede en Schulden van 14 april 2016 (Kamerstuk 24 515, nr. 339) heb ik toegezegd u het Besluit Breed Moratorium ter informatie te doen toekomen vooraleer het ter advisering aan de Afdeling advisering van de Raad van State wordt aangeboden1. Ten opzichte van de ter internetconsultatie aangeboden versie is de strekking van het besluit gelijk gebleven2. Mijn streven is om het Besluit Breed Moratorium per 1 januari 2017 in werking te laten treden. Om dit mogelijk te maken zal ik Zijne Majesteit de Koning dan ook op vrijdag 7 oktober 2016 verzoeken het besluit ter advisering aan de Afdeling advisering van de Raad van State aan te bieden.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Een overzicht van de wijzigingen is opgenomen in paragraaf 3.1 van de Nota van Toelichting.

Naar boven