24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Nr. 357 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 juni 2016

Op 22 maart is in de Eerste Kamer een gewijzigde motie Van Apeldoorn c.s. aanvaard (Handelingen I 2015/16, nr. 24, item 7). De motie verzoekt de regering om de SER te vragen om, samen met het SCP, te adviseren over hoe een samenhangend beleid te voeren ten einde de armoede onder kinderen in Nederland verregaand terug te dringen (Kamerstuk 34 300, AB). Tevens verzoekt de motie de regering om op basis van dit advies zo spoedig mogelijk met voorstellen te komen tot verdere terugdringing van armoede onder kinderen.

Naar aanleiding van deze motie, en omdat het kabinet het terugdringen van armoede onder kinderen hoog op de agenda heeft staan, heeft het kabinet een adviesaanvraag aan de SER opgesteld.

Ik heb de adviesaanvraag vandaag aan de SER aangeboden. Ik heb de SER verzocht om het advies uit te brengen voor het einde van het jaar. Een afschrift van de aanvraag is ter informatie als bijlage bij deze brief opgenomen1.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven