24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Nr. 330 MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld 4 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

nodigt de regering uit, een beknopte verkenning uit te voeren of en, zo ja, in hoeverre het al of niet kwijtschelden van schulden en overname van schulden door de overheid tegen lage rente kunnen bijdragen aan het terugdringen van de hoge maatschappelijke kosten van schuldsanering en aan het handelingsperspectief van mensen met problematische schulden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol

Naar boven