24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Nr. 267 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 september 2013

Op verzoek van de vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuur ik u hierbij een afschrift van mijn reactie aan de Kinderombudsman op het rapport «Kinderen in armoede in Nederland», d.d. 25 juni 20131.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven