Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1995-199624496 nr. 11

24 496
Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en van een aantal andere wetten

nr. 11
DERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 28 maart 1996

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Artikel III, onderdeel N, komt te luiden:

N. Artikel I, onderdeel AAA, komt te luiden:

AAA. Artikel 124, tweede lid, komt te luiden:

2. De ongeldigverklaring geschiedt:

a. in de in het eerste lid, onderdelen a tot en met d, bedoelde gevallen door de Dienst Wegverkeer, indien de ongeldigverklaring betrekking heeft op een door deze dienst of een door Onze Minister afgegeven rijbewijs;

b. in de in het eerste lid, onderdelen c, d en e bedoelde gevallen door de Dienst Wegverkeer, indien de ongeldigverklaring betrekking heeft op een rijbewijs, afgegeven door het daartoe bevoegde gezag in een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen of in een andere Staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, waarvan de houder in Nederland woonachtig is;

c. in de in het eerste lid, onderdelen a tot en met d, bedoelde gevallen door degene die is belast met de afgifte van rijbewijzen, indien de ongeldigverklaring betrekking heeft op een rijbewijs dat niet is afgegeven door de Dienst Wegverkeer of door Onze Minister, dan wel door het daartoe bevoegde gezag in een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen of in een andere Staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte;

d. in het in het eerste lid, onderdeel e, bedoelde geval door degene die is belast met de afgifte van rijbewijzen, indien de ongeldigverklaring betrekking heeft op een rijbewijs dat niet is afgegeven door het daartoe bevoegde gezag in een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen of in een andere Staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Toelichting

De voorgestelde wijziging strekt ertoe artikel III, onderdeel N, van het wetsvoorstel af te stemmen op de in artikel I, onderdeel F, van de tweede nota van wijziging voorgestelde wijziging van artikel 124, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager