Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-199824490 nr. 13

24 490
Verkoopbeleid agrarische domeinen

nr. 13
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN EN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 juni 1998

In het overleg d.d. 16 april 1998 met de Tweede Kamer, is een motie van de heren Blauw, Huys en Ter Veer aangenomen. Deze motie heeft betrekking op het anti-speculatiebeding bij verkoop van agrarische domeinen aan pachters ouder dan 50 jaar zonder geschikte bedrijfsopvolger. In de motie wordt een verband gelegd met de voorwaarden in de Pachtwet. Dit verband is bij de verkoop van de agrarische domeinen niet aanwezig, aangezien de Staat alleen op basis van vrijwilligheid verkoopt. Als een pachter niet wenst te kopen kan hij/zij gewoon verder pachten.

In mijn brief van 7 april 1998 heb ik gesteld dat de leeftijdsgrens van 50 jaar vervalt voor pachters die hun bedrijf willen kopen. Het is voor iedere pachter mogelijk om te kopen voor de waarde in verpachte staat.

Voor pachters ouder dan 50 jaar zonder geschikte bedrijfsopvolger zal een anti-speculatiebeding in de verkoopakte worden opgenomen. In geval van verkoop aan derden binnen 15 jaar na aankoop, zal het verschil tussen de prijs die door de pachter is betaald voor het verkregene en de waarde daarvan in pachtvrije staat ten tijde van de verkrijging worden vergoed aan de Staat. Deze vergoeding neemt telkens af met één-vijftiende deel voor elk jaar dat verstreken is gerekend vanaf de verkrijging door de pachter en vermindert voorts naar evenredigheid indien sprake is van vervreemding van een deel van het object.

De Staatssecretaris van Financiën,

W. A. F. G. Vermeend

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. J. van Aartsen