Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-199824490 nr. 10

24 490
Verkoopbeleid agrarische domeinen

nr. 10
MOTIE VAN HET LID REITSMA

Voorgesteld 16 april 1998

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het geen primaire overheidstaak is om in lengte van dagen een omvangrijk areaal cultuurgrond in eigendom te houden;

van oordeel, dat het vrijwilligheidsbeginsel niet geheel vrijblijvend is en eenzijdige vaststelling van de pachtprijs daar niet mee strookt;

verder van oordeel, dat het wenselijk is in geval van verkoop aan pachters en erfpachters bij de vaststelling van de gronden in verpachte staat de Grondkamer als taxateur in te schakelen, conform de procedure bij voorkeursrecht zoals bepaald in artikel 56a en verder in de Pachtwet;

verzoekt de regering bij verkoop aan pachters en erfpachters bij de prijsstelling van de gronden, prijstoetsing door de Grondkamer te doen plaatsvinden conform de artikelen in de Pachtwet betreffende het voorkeursrecht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Reitsma