Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal1995-199624487 nr. 1;2

24 487
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de toevoeging van de Hogeschool te Wageningen, uitgaande van de Stichting STOAS, aan de bijlage van die wet

nr. 1
KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van Wet houdende wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de toevoeging van de Hogeschool te Wageningen, uitgaande van de Stichting STOAS, aan de bijlage van die wet.

De toelichtende memorie (en bijlagen), die het Wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

's-Gravenhage

6 november 1995

Beatrix

nr. 2
VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Hogeschool te Wageningen, uitgaande van de Stichting STOAS, toe te voegen aan de Bijlage behorende bij de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de beëindiging van de bekostiging op grond van de Experimentenwet onderwijs van de aan de Hogeschool verbonden opleidingen;

Zo is het, dat Wij , de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze;

ARTIKEL I

In de bijlage behorende bij de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek wordt in onderdeel g op alfabetische wijze naar gemeente van vestiging ingevoegd:

- Wageningen, uitgaande van de Stichting «STOAS».

ARTIKEL II

1. Ten behoeve van het studiejaar 1995–1996 registreert de Informatie Beheer Groep de in de bijlage bij deze wet genoemde opleidingen overeenkomstig de door het bestuur van de Stichting «STOAS» verstrekte gegevens in het Centraal register opleidingen hoger onderwijs, bedoeld in artikel 6.13, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, onderdeel Landbouw en natuurlijke omgeving. Artikel 6.13, vierde lid, van die wet is van toepassing.

2. Artikel 6.14 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek is niet van toepassing op de registratie, bedoeld in het eerste lid.

3. De registratie bedoeld in het eerste lid, daaronder begrepen de vermelding van de gegevens, bedoeld in artikel 6.13, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, wordt bekendgemaakt uiterlijk vier weken na het tijdstip waarop deze wet in werking is getreden.

4. Van deze bekendmaking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

ARTIKEL III

In afwijking van artikel 7.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek bedraagt de inschrijvingsduur van degene die voor 1 augustus 1993 is ingeschreven aan een vijfjarige opleiding, verbonden aan het op grond van de Experimentenwet onderwijs bekostigde instituut voor de agrarische opleiding van leraren, en deze opleiding nadien heeft voortgezet, zeven jaren en zes maanden.

ARTIKEL IV

1. Van degene die in enig studiejaar als student wordt ingeschreven voor een opleiding aan de hogeschool te Wageningen, uitgaande van de Stichting «STOAS», voor welke opleiding hij voor de inwerkingtreding van deze Wet ook als student was ingeschreven, worden de voor dat tijdstip met goed gevolg afgelegde examen-onderdelen alsmede de examenonderdelen waarvoor geheel of gedeeltelijk vrijstelling is verleend, door de desbetreffende examencommissie van de STOAS uitgedrukt in studiepunten als bedoeld in artikel 7.4 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

2. De artikelen 7.8 en 7.30 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek vinden geen toepassing ten aanzien van diegenen die in het studiejaar 1994–1995 als student aan de hogeschool te Wageningen, uitgaande van de Stichting «STOAS», waren ingeschreven.

ARTIKEL V

1. Artikel 16.2, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek is van overeenkomstige toepassing op diegenen die op grond van de Regeling bekostiging experimentele agrarische lerarenopleidingen een akte van bekwaamheid als bedoeld in artikel 28 van die regeling hebben ontvangen.

2. Artikel 16.2, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek is van overeenkomstige toepassing op diegenen die op grond van de Regeling bekostiging experimentele agrarische lerarenopleidingen het recht hebben tot het voeren van een titel.

ARTIKEL VI

De artikelen 17a, tweede tot en met achtste lid, en 17b van de Wet de studiefinanciering en artikel 7.9a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek zijn met ingang van september van het studiejaar na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, van toepassing op genen die als student zijn ingeschreven aan de hogeschool te Wageningen, uitgaande van de Stichting «STOAS».

ARTIKEL VII

De tekst van de bijlage behorende bij de Wet op het hoger onderwijs wetenschappelijk onderzoek wordt in het Staatsblad geplaatst.

ARTIKEL VIII

Deze wet treedt, met uitzondering van artikel V, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 augustus 1995.

Artikel VI treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Bijlage, als bedoeld in artikel II, eerste lid, houdende de opleiding en die door de Informatie Beheer Groep voor het studiejaar 1995–1996 worden geregistreerd in het Centraal register opleidingen hoger onderwijs, onderdeel Landbouw en natuurlijke omgeving, in verband met de toevoeging van de Hogeschool te Wageningen, uitgaande van de Stichting «STOAS» aan de bijlage bij de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

– voltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in agrarische economie, gericht op m.b.o. (einde instroom 1 augustus 1993);

– deeltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in agrarische economie gericht op m.b.o. (einde instroom 1 augustus 1993);

– voltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in agrarische techniek I en II gericht op v.b.o. (einde instroom 1 augustus 1993);

– deeltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in agrarische techniek I en II gericht op v.b.o. (einde instroom 1 augustus 1993);

– voltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in agrarische techniek I en II gericht op m.b.o. (einde instroom 1 augustus 1993);

– deeltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in agrarische techniek I en II gericht op m.b.o. (einde instroom 1 augustus 1993);

– voltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in dierenhouderij en verwerking I en II gericht op v.b.o. (einde instroom 1 augustus 1993);

– deeltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in dierenhouderij en verwerking I en II gericht op v.b.o. (einde instroom 1 augustus 1993);

– voltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in levensmiddelentechnologie I en II gericht op m.b.o. (einde instroom 1 augustus 1993);

– deeltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in levensmiddelentechnologie I en II gericht op m.b.o. (einde instroom 1 augustus 1993);

– voltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in plantenteelt en -verwerking I en II gericht op v.b.o. (einde instroom 1 augustus 1993);

– deeltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in plantenteelt en -verwerking I en II gericht op v.b.o. (einde instroom 1 augustus 1993);

– voltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in plantenteelt en -verwerking I en II gericht op m.b.o. (einde instroom 1 augustus 1993);

– deeltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in plantenteelt en -verwerking I en II gericht op m.b.o. (einde instroom l augustus 1993);

– voltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in tuinbouw, en plantenteelt en - verwerking II gericht op v.b.o. (einde instroom 1 augustus 1993);

– deeltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in tuinbouw, en plantenteelt en - verwerking II gericht op v.b.o. (einde instroom 1 augustus 1993);

– voltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in veehouderij en verwerking I en II gericht op m.b.o. (einde instroom 1 augustus 1993);

– deeltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in veehouderij en verwerking I en II gericht op m.b.o. (einde instroom 1 augustus 1993);

– voltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in agrarische economie;

– deeltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in agrarische economie;

– voltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in agrarische techniek I en II;

– deeltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in agrarische techniek I en II;

– voltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in dierenhouderij en verwerking I en II;

– deeltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in dierenhouderij en verwerking I en II;

– voltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in levensmiddelentechnologie I en II;

– deeltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in levensmiddelentechnologie I en II;

– voltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in plantenteelt en -verwerking I en II;

– deeltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in plantenteelt en -verwerking I en II;

– voltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in tuinbouw en plantenteelt en -verwerking II;

– deeltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in tuinbouw en plantenteelt en -verwerking II;

– voltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in veehouderij en verwerking I en II;

– deeltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in veehouderij en verwerking I en II.