Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1995-199624481 nr. 10

24 481
Wijziging van de Rampenwet en andere wetten in verband met de uitbreiding van de reikwijdte van de Rampenwet tot zware ongevallen en de regeling van enige andere onderwerpen

nr. 10
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID MULDER-VAN DAM C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9

Ontvangen 5 september 1996

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Aan artikel I wordt een onderdeel toegevoegd, dat luidt:

U

Artikel 28, eerste lid, wordt vervangen door:

1. Deze wet wordt aangehaald als: Wet rampen en zware ongevallen.

II

Artikel II wordt vervangen door:

ARTIKEL II

In artikel 996, tweede lid, van boek 4 van het Burgerlijk Wetboek wordt «ramp als bedoeld in artikel 1 van de Rampenwet (Stb.1985, 88)» vervangen door: ramp of een zwaar ongeval als bedoeld in artikel 1 van de Wet rampen en zware ongevallen.

III

Aan artikel IV wordt een volzin toegevoegd luidende:

Tevens wordt «Rampenwet (Stb 1985, 88)» vervangen door: Wet rampen en zware ongevallen.

IV

Aan artikel VIII wordt een volzin toegevoegd luidende:

Tevens wordt in artikel 23, tweede lid, «Rampenwet (Stb 1985, 88)» vervangen door: Wet rampen en zware ongevallen.

V

In artikel XI wordt na punt 1 een nieuw punt 2 ingevoegd, luidende:

2. «Rampenwet (Stb. 1985, 88)» wordt vervangen door: Wet rampen en zware ongevallen.

VI

Artikel XII, onderdeel A, wordt vervangen door:

A

In artikel 1, zesde lid, wordt «rampen, als bedoeld in artikel 1 van de Rampenwet» vervangen door: rampen en zware ongevallen als bedoeld in artikel 1 van de Wet rampen en zware ongevallen.

VII

Aan artikel XIII, onderdeel B, wordt een volzin toegevoegd, luidende:

Tevens wordt «Rampenwet (Stb 1985, 88)» vervangen door: Wet rampen en zware ongevallen.

VIII

In artikel XIV wordt na onderdeel A een nieuw onderdeel B ingevoegd, luidende:

B

In artikel 1, onderdeel b, onder 1°, wordt «Rampenwet (Stb. 1985, 88)» vervangen door: Wet rampen en zware ongevallen.

IX

Aan artikel XIV, onderdeel C, wordt een volzin toegevoegd, luidende:

Tevens wordt «Rampenwet vervangen door: Wet rampen en zware ongevallen.

X

Artikel XV wordt vervangen door:

ARTIKEL XV

In de Gemeentewet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

A

In artikel 175, eerste lid, wordt na «rampen» ingevoegd: of zware ongevallen.

B

In artikel 181 wordt «Rampenwet (Stb. 1985, 88)» vervangen door: Wet rampen en zware ongevallen.

C

In de bijlage bedoeld in artikel 299, tweede lid, wordt «Rampenwet (Stb. 1985, 88)» vervangen door: Wet rampen en zware ongevallen.

XI

In artikel XVI wordt «Rampenwet» vervangen door: Wet rampen en zware ongevallen.

XII

Aan artikel XVIII wordt een volzin toegevoegd luidende:

Tevens wordt «Rampenwet» vervangen door: Wet rampen en zware ongevallen.

XIII

In artikel XIX wordt «Rampenwet» vervangen door: Wet rampen en zware ongevallen.

XIV

Na artikel XIX worden drie nieuwe artikelen ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XX

In de artikelen 41 en 45, eerste lid, van de Kernenergiewet wordt «Rampenwet» telkens vervangen door: Wet rampen en zware ongevallen.

ARTIKEL XXI

In de Provinciewet wordt in de bijlage bedoeld in artikel 291, tweede lid, «Rampenwet (Stb. 1985, 88)» vervangen door: Wet rampen en zware ongevallen.

ARTIKEL XXII

In de bij de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden behorende lijsten A en B wordt «Rampenwet» telkens vervangen door: Wet rampen en zware ongevallen.

Toelichting

Nu zware ongevallen onder de werking van de Rampenwet worden gebracht, is het wenselijk dit ook te doen uitkomen in de citeertitel van die wet. Een citeertitel die de lading niet dekt zou mogelijk ook kunnen leiden tot terughoudendheid bij het inzetten van de betreffende wet.

Mulder-van Dam

Dijksman

Cornielje