Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal1995-199624481 nr. 1;2

24 481
Wijziging van de Rampenwet en andere wetten in verband met de uitbreiding van de reikwijdte van de Rampenwet tot zware ongevallen en de regeling van enige andere onderwerpen

nr. 1
KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de Rampenwet en andere wetten in verband met de uitbreiding van de reikwijdte van de Rampenwet tot zware ongevallen en de regeling van enige andere onderwerpen.

De toelichtende memorie (en bijlagen), die het Wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

's-Gravenhage

3 november 1995

Beatrix

nr. 2
VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het mede naar aanleiding van een aantal rampen en zware ongevallen die hebben plaatsgevonden, wenselijk is de Rampenwet te wijzigen en enkele andere wetten in verband daarmee aan te passen, ten einde onder meer de bestrijding van zware ongevallen, de voorbereiding daarop en de nazorg bij rampen en zware ongevallen onder de werking van de Rampenwet te brengen en de landelijke coördinatie bij de bestrijding van rampen en zware ongevallen te versterken en dat het wenselijk is om overtreding van verplichtingen van de Rampenwet om informatie te verschaffen strafbaar te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

In de Rampenwet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

A

In artikel 1 wordt onderdeel b vervangen door:

b. ramp of zwaar ongeval: een gebeurtenis

1°. waardoor een ernstige verstoring van de openbare veiligheid is ontstaan, waarbij het leven en de gezondheid van vele personen of grote materiële belangen in ernstige mate worden bedreigd of zijn geschaad, en

2°. waarbij een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken.

B

In de titel van de hoofdstukken II en V en in de artikelen 2, 2a, tweede lid, 4, eerste lid, 19, eerste lid, en 20 wordt «rampenbestrijding» telkens vervangen door: bestrijding van rampen en zware ongevallen.

C

In de artikelen 2a, eerste, tweede en derde lid, 4 en 11a, derde lid, wordt «rampen» telkens vervangen door: rampen en zware ongevallen.

D

In artikel 2b worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. Na «een ramp» wordt ingevoegd: of een zwaar ongeval.

2. Na «de ramp» wordt telkens ingevoegd: of het zware ongeval.

3. Na «een soortgelijke ramp» wordt ingevoegd: of een soortgelijk zwaar ongeval.

E

In de artikelen 2c, eerste lid, en 11b, tweede lid, wordt na «uitvoeren» de komma vervangen door een punt en wordt de daarop volgende tekst vervangen door: Dit geldt niet voor zover deze informatie reeds op grond van andere voorschriften is verschaft of kan worden verkregen.

F

In artikel 2c wordt het tweede lid vervangen door:

2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gegeven over de inhoud van de informatie, bedoeld in het eerste lid, de wijze waarop deze informatie wordt verschaft en de personen die deze verschaffen.

G

In artikel 4, eerste lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. In onderdeel h wordt «rampterrein» vervangen door: terrein waar een ramp of een zwaar ongeval heeft plaatsgevonden.

2. Onder verlettering van de onderdelen l tot en met o tot m tot en met p wordt een nieuw onderdeel l ingevoegd, dat als volgt luidt:

l. een plan in hoofdlijnen met betrekking tot het beperken van de schadelijke gevolgen;.

H

In artikel 7, eerste lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. Na «elke ramp» wordt ingevoegd: of elk zwaar ongeval.

2. Na «die ramp» wordt ingevoegd: of dat zware ongeval.

I

In artikel 9, eerste lid, wordt na «een en dezelfde ramp» ingevoegd: of een en hetzelfde zware ongeval.

J

In de titel van hoofdstuk III en in de artikelen 10, eerste lid, 11, 12, 13 en 22 wordt «rampbestrijding» telkens vervangen door: bestrijding van een ramp of een zwaar ongeval.

K

In de artikelen 11, eerste lid, 12, 13, 15, eerste lid, 17, eerste lid, en 25, eerste lid, wordt na «ramp» telkens ingevoegd: of een zwaar ongeval.

L

In artikel 11a, eerste lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. Na «een ramp die» wordt ingevoegd: of een zwaar ongeval dat.

2. Na «deze ramp» wordt ingevoegd: of dit zware ongeval.

M

In artikel 11a, tweede lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. Na «rampbestrijding» wordt ingevoegd: bestrijding van een ramp of een zwaar ongeval.

2. Na «een ramp die» wordt ingevoegd: of een zwaar ongeval dat.

3. Na «deze ramp» wordt ingevoegd: of dit zware ongeval.

N

In artikel 11b, eerste en tweede lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. Na «een ramp» wordt ingevoegd: of een zwaar ongeval.

2. Na «de ramp» wordt ingevoegd: of het zware ongeval.

O

In artikel 11b wordt het derde lid vervangen door:

3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gegeven over de inhoud van de informatie, bedoeld in het tweede lid, de wijze waarop deze informatie wordt verschaft en de personen die deze verschaffen.

P

In artikel 13 wordt «Onze commissarissen in de provinciën» vervangen door «Onze commissaris in de provincie» en wordt «hen» telkens vervangen door «hem».

Q

Na artikel 14 wordt een nieuw artikel 14a ingevoegd, dat als volgt luidt:

Artikel 14a

Indien bij of krachtens de wet aan een van Onze Ministers de bevoegdheid is gegeven bij een ramp of een zwaar ongeval regels te stellen of maatregelen te treffen, maakt hij van deze bevoegdheid geen gebruik dan na overleg met Onze Minister, tenzij de vereiste spoed zich daartegen verzet.

R

Artikel 16, tweede lid, wordt vervangen door:

2. Onze Minister beslist op het verzoek na overleg met Onze betrokken commissarissen in de provincies. Onze betrokken commissarissen in de provincies treffen de nodige voorzieningen.

S

In artikel 18 vervallen het cijfer 1 voor de tekst van het eerste lid, alsmede het tweede lid.

T

Na artikel 25 wordt een nieuw artikel 26 ingevoegd, dat als volgt luidt:

Artikel 26

Handelen in strijd met de artikelen 2c, eerste lid, en 11b, tweede lid, is een strafbaar feit voor zover dat handelen in de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 2c, tweede lid, onderscheidenlijk artikel 11b, derde lid, is aangeduid als strafbaar feit.

ARTIKEL II

In artikel 996, tweede lid, van boek 4 van het Burgerlijk Wetboek wordt na «ramp» ingevoegd: of een zwaar ongeval.

ARTIKEL III

In artikel 76f bis, eerste lid, van de Onteigeningswet wordt na «rampen» ingevoegd: en zware ongevallen.

ARTIKEL IV

In artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de Belemmeringenwet Landsverdediging wordt na «rampen» ingevoegd: en zware ongevallen.

ARTIKEL V

In artikel 11, onderdeel b, van de Hamsterwet wordt na «rampen» ingevoegd: en zware ongevallen.

ARTIKEL VI

In artikel 28, onderdeel b, van de Vervoersnoodwet wordt na «rampen» ingevoegd: en zware ongevallen.

ARTIKEL VII

In artikel 33, onderdeel b, van de Noodwet voedselvoorziening wordt na «rampen» ingevoegd: en zware ongevallen.

ARTIKEL VIII

In de artikelen 23, tweede lid, en 31, eerste lid, onderdeel b, en tweede lid, van de Vorderingswet 1962 wordt na «rampen» telkens ingevoegd: en zware ongevallen.

ARTIKEL IX

In artikel 23, onderdeel b, van de Havennoodwet wordt na «rampen» ingevoegd: en zware ongevallen.

ARTIKEL X

In artikel 29, eerste lid, van de Oorlogswet voor Nederland wordt «de brand- en rampenbestrijding» vervangen door: de bestrijding van branden, rampen en zware ongevallen.

ARTIKEL XI

In artikel 50, eerste lid, onderdeel d, van de Noodwet Arbeidsvoorziening worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. «rampenbestrijding» wordt vervangen door: bestrijding van rampen en zware ongevallen.

2. Na «ramp» wordt ingevoegd: of een zwaar ongeval.

ARTIKEL XII

In de Brandweerwet 1985 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

A

In artikel 1, zesde lid, wordt na «rampen» ingevoegd: en zware ongevallen.

B

In de artikelen 3, tweede lid, onder 1°, onderdelen e en f, en 5, eerste lid, wordt «rampenbestrijding» telkens vervangen door: bestrijding van rampen en zware ongevallen.

C

In artikel 3, tweede lid, onder 1°, onderdeel g, wordt na «ramp» ingevoegd: of een zwaar ongeval.

D

De artikelen 18 en 25 vervallen.

E

In artikel 23, eerste lid, vervallen de woorden «de regels bedoeld» en «en artikel 18».

ARTIKEL XIII

In de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen worden de volgende wijzigingen aangebracht:

A

In de artikelen 1, onderdeel a, 2, tweede lid, 17, eerste lid, en 18, eerste lid, wordt na «een ramp» ingevoegd: of een zwaar ongeval.

B

In artikel 1, onderdeel b, wordt na «ramp» ingevoegd: of zwaar ongeval.

C

In de artikelen 3 en 4 wordt na «rampen» ingevoegd: en zware ongevallen.

ARTIKEL XIV

In de Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders worden de volgende wijzigingen aangebracht:

A

In de artikelen 1, onderdeel b, onder 1°, 3° en 4°, en 3 wordt na «een ramp» telkens ingevoegd: of een zwaar ongeval.

B

In artikel 1, onderdeel b, onder 2°, wordt «rampenbestrijding» vervangen door: bestrijding van rampen en zware ongevallen.

C

In artikel 3 wordt na «een ramp» ingevoegd «of een zwaar ongeval» en wordt na «die ramp» ingevoegd «of dat ongeval».

ARTIKEL XV

In artikel 175, eerste lid, van de Gemeentewet wordt na «rampen» ingevoegd: of zware ongevallen.

ARTIKEL XVI

In artikel 1a van de Wet op de economische delicten wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd: de Rampenwet, – voor zover aangeduid als strafbare feiten – de artikelen 2c, eerste lid, en 11b, tweede lid;.

ARTIKEL XVII

Artikel IV van de wet van 14 november 1991, houdende regels met betrekking tot de aanpassing van een aantal wetten die bepalingen bevatten welke mede betrekking hebben op de bescherming van de bevolking, op de noodwachten of de noodwachter (Stb. 1991, 631) vervalt.

ARTIKEL XVIII

Indien het bij koninklijke boodschap van 20 februari 1995 ingediende voorstel van wet houdende bijzondere bepalingen in verband met de vernieuwing van het openbaar bestuur in de provincie Rotterdam (Kamerstukken II 1994/95, 24 087) tot wet wordt verheven en in werking treedt, worden in deze wet de volgende wijzigingen aangebracht:

A

In de artikelen 4.4.2.4, eerste lid, onderdeel c, 4.4.3.2 en 4.4.3.3, eerste lid, aanhef, en vierde lid, alsmede in het opschrift van paragraaf 4.4.4. wordt na «rampen» telkens ingevoegd: en zware ongevallen.

B

In de artikelen 4.4.2.10, tweede lid, en 4.4.2.14 wordt «rampenbestrijding» telkens vervangen door: bestrijding van rampen en zware ongevallen.

C

Het opschrift van paragraaf 4.4.3. komt te luiden: Bestrijding van rampen en zware ongevallen.

D

In de artikelen 4.4.3.3, derde lid, en 4.4.3.7 wordt telkens na «een ramp» ingevoegd: of een zwaar ongeval.

E

In artikel 4.4.3.5, derde lid, wordt «de artikelen 15, 16 en 18, tweede lid,» vervangen door: de artikelen 15 en 16.

ARTIKEL XIX

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken,