Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1995-199624439 nr. 11

24 439
Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met loondoorbetaling door de werkgever bij ziekte van de werknemer (Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte)

nr. 11
AMENDEMENTEN VAN HET LID ROSENMÖLLER

Ontvangen 21 november 1995

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor:

I

In artikel I, onderdeel A, onder 1, wordt artikel 1638c, derde lid, onderdeel a, vervangen door:

a. indien de ziekte door zijn opzet is veroorzaakt of het gevolg is van een gebrek waarover hij in het kader van een aanstellingskeuring valse informatie heeft verstrekt en daardoor de toetsing aan de voor de functie opgestelde belastbaarheidseisen niet juist kon worden uitgevoerd;.

II

In artikel I, onderdeel B, onder 1, wordt artikel 629, derde lid, onderdeel a, vervangen door:

a. indien de ziekte door zijn opzet is veroorzaakt of het gevolg is van een gebrek waarover hij in het kader van een aanstellingskeuring valse informatie heeft verstrekt en daardoor de toetsing aan de voor de functie opgestelde belastbaarheidseisen niet juist kon worden uitgevoerd;.

Toelichting

Met dit amendement wordt beoogd de werknemer enige waarborg te bieden tegen te strenge risicoselectie. Het geeft de werknemer het recht te zwijgen over medische kwesties die voor de betreffende functie niet rechtstreeks van belang zijn.

Rosenmöller