Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-199724263 nr. 18

24 263
Vaststelling van een Penitentiaire beginselenwet en daarmee verband houdende intrekking van de Beginselenwet gevangeniswezen met uitzondering van de artikelen 2 tot en met 5 en wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering alsmede enige andere wetten (Penitentiaire beginselenwet)

nr. 18
AMENDEMENT VAN HET LID DITTRICH

Ontvangen 8 april 1997

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 38, zevende lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: In dat geval laat de directeur voor het bezoek weten welke toezichthoudende maatregelen genomen worden om het onderhoud zo ongestoord mogelijk te laten verlopen. De toezichthoudende maatregelen mogen er niet toe leiden dat vertrouwelijke mededelingen in het onderhoud tussen de gedetineerde en diens rechtsbijstandverlener bij derden bekend kunnen worden.

Toelichting

Moeten er ten behoeve van de veiligheid van de bezoeker toezichthoudende maatregelen worden getroffen, dan dient de bezoeker voor de aanvang van het bezoek op de hoogte gebracht te worden. Is de bezoeker rechtsbijstandverlener, dan mogen de toezichthoudende maatregelen niet zodanig zijn, dat er geen vertrouwelijk gesprek meer tussen advocaat en client gevoerd kan worden. Een camera met geluidsopname is dan bijvoorbeeld niet toegestaan.

Dittrich