Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-199724263 nr. 10

24 263
Vaststelling van een Penitentiaire beginselenwet en daarmee verband houdende intrekking van de Beginselenwet gevangeniswezen met uitzondering van de artikelen 2 tot en met 5 en wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering alsmede enige andere wetten (Penitentiaire beginselenwet)

nr. 10
AMENDEMENT VAN HET LID SOUTENDIJK-VAN APPELDOORN

Ontvangen 6 februari 1997

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 41 wordt het vierde lid vervangen door:

4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld ten aanzien van de beschikbaarheid van de geestelijke verzorging. Deze regels hebben betrekking op de verlening van geestelijke verzorging door of vanwege verschillende richtingen van godsdienst of levensovertuiging, op de organisatie en de bekostiging van de geestelijke verzorging en op de aanstelling van geestelijke verzorgers bij een inrichting.

Toelichting

Met dit amendement wordt beoogd zeker te stellen dat er regels ten aanzien van de geestelijke verzorging worden gesteld.

Soutendijk-van Appeldoorn