Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1995-199624256 nr. 13

24 256
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering omtrent de terbeschikkingstelling en de sanctietoepassing ten aanzien van geestelijk gestoorde delinquenten

nr. 13
AMENDEMENTEN VAN DE LEDEN REHWINKEL EN BREMMER

Ontvangen 6 juni 1996

De ondergetekenden stellen de volgende amendementen voor:

I

In artikel I wordt onderdeel A als volgt gewijzigd:

Onder plaatsing van het cijfer 1 voor de bestaande tekst na de aanhef, wordt een nieuw punt toegevoegd, luidende:

2. In het vierde lid worden de woorden «Tegen de beslissing tot plaatsing of tot beëindiging daarvan» vervangen door: Tegen de beslissing tot plaatsing, de beslissing tot beëindiging daarvan en de beslissing tot niet plaatsing in afwijking van het advies van de rechter overeenkomstig het bepaalde in artikel 37b, tweede lid,.

II

In artikel I wordt onderdeel C als volgt gewijzigd:

Onder plaatsing van het cijfer 1 voor de bestaande tekst na de aanhef, wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

2. Indien de rechter naast de maatregel van terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege een gevangenisstraf heeft opgelegd kan de rechter in zijn uitspraak een advies opnemen omtrent het tijdstip waarop de terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege dient aan te vangen.

Toelichting

Met dit amendement wordt in de wet de mogelijkheid opgenomen dat de rechter in zijn uitspraak een advies opneemt omtrent het tijdstip waarop de terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege dient aan te vangen. De terbeschikking gestelde krijgt de mogelijkheid beroep in te stellen bij de Centrale Raad voor de Strafrechtstoepassing indien dit advies niet wordt opgevolgd.

Rehwinkel

Bremmer