Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1995-199624256 nr. 10

24 256
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering omtrent de terbeschikkingstelling en de sanctietoepassing ten aanzien van geestelijk gestoorde delinquenten

nr. 10
AMENDEMENTEN VAN HET LID ROUVOET

Ontvangen 5 juni 1996

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor:

I

In artikel I, onderdeel E, wordt aan artikel 38a een nieuw lid toegevoegd, luidende:

4. De in artikel 38, eerste lid, bedoelde voorwaarden mogen de vrijheid de godsdienst of levensovertuiging te belijden en de staatkundige vrijheid niet beperken.

II

In artikel I, onderdeel J, wordt aan artikel 38g een nieuw lid toegevoegd, luidende:

3. De in het tweede lid, bedoelde voorwaarden mogen de vrijheid de godsdienst of levensovertuiging te belijden en de staatkundige vrijheid niet beperken.

Toelichting

Het amendement strekt ertoe te verzekeren dat zowel ten aanzien van de voorwaardelijke beëindiging van de tbs als ten aanzien van de tbs-oplegging met voorwaarden, de opgelegde voorwaarden de vrijheid de godsdienst of levensovertuiging te belijden en de staatkundige vrijheid niet beperken. Daartoe wordt voorgesteld zowel artikel 38a als artikel 38g aan te vullen met een bepaling conform het eerste lid van artikel 38a oud.

Ook artikel 38h (oud) (in het wetsvoorstel vernummerd tot 38l Sr) bevat in het vierde lid een overeenkomstige bepaling als het eerste lid van artikel 38a (oud).

Rouvoet