Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1995-199624250 nr. 13

24 250
Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met de invoering van een regulerende energiebelasting

nr. 13
AMENDEMENT VAN DE LEDEN REMKES EN B. M. DE VRIES

Ontvangen 9 oktober 1995

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd:

Na artikel 36o wordt een nieuwe afdeling ingevoegd, luidende:

AFDELING 9. BIJZONDERE TERUGGAAFREGELING

Artikel 36p

Bij op voordracht van Onze Minister vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan worden voorzien in een regeling op grond waarvan, onder daarbij te stellen voorwaarden en beperkingen, op verzoek geheel of gedeeltelijke teruggaaf van de belasting wordt verleend aan verbruikers, die in het kader van met Onze Ministers gemaakte afspraken verplichtingen op zich hebben genomen ter verbetering van de energie-efficiency.

Toelichting

Verbruikers die blijk geven c.q. hebben gegeven een bijdrage te willen leveren aan het beleid om tot een doelmatiger energiegebruik te komen, moeten in aanmerking komen voor geheel of gedeeltelijke teruggave van de belasting. Op deze wijze kan het maken van deze afspraken ook worden gestimuleerd.

Remkes

B. M. de Vries