Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1995-199624250 nr. 10

24 250
Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met de invoering van een regulerende energiebelasting

nr. 10
AMENDEMENTEN VAN DE LEDEN GISKES EN CRONE

Ontvangen 5 oktober 1995

De ondergetekenden stellen de volgende amendementen voor:

In artikel I, onderdeel B, worden de volgende wijzigingen aangebracht.

I

In artikel 36a, eerste lid, vervalt onderdeel g.

II

In artikel 36c, worden de volgende wijzigingen aangebracht.

A. In het derde lid, wordt «aan een kleinverbruiker» vervangen door: aan de verbruiker.

B. Aan het zevende lid wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een puntkomma, een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:

d. elektriciteit heeft opgewekt door middel van een installatie voor warmtekrachtkoppeling.

III

In artikel 36n, eerste lid, vervalt, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel b door een punt, onderdeel c.

Toelichting

Met dit amendement wordt het onderscheid dat bij elektriciteit wordt gemaakt tussen groot- en kleinverbruikers – maximale doorlaatwaarde van 3*80 Ampère – geschrapt. Dit betekent dat iedere verbruiker van elektriciteit in de belasting wordt betrokken tot aan de bovengrens van 50 000 kWh.

In de in het wetsvoorstel voorgestelde opzet zou het eigen verbruik van elektriciteit opgewekt door middel van een installatie voor warmtekrachtkoppeling niet onder de belasting vallen, aangezien wat dit eigen verbruik betreft geen sprake is van een kleinverbruiker in de zin van artikel 36a, eerste lid, onderdeel g. Nu het onderscheid tussen groot- en kleinverbruiker is vervallen, zou vorengenoemd eigen verbruik wel in de belasting moeten worden betrokken. Dit zou echter betekenen dat het aantal belastingplichtigen wordt uitgebreid met circa 2500. De extra uitvoeringskosten afwegend tegen de extra opbrengst stellen wij voor dit eigen verbruik buiten de belasting te houden. Onderdeel II.B strekt hiertoe.

Giskes

Crone