Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1995-199624245 nr. 11

24 245
Bepalingen met betrekking tot de militaire dienstplicht alsmede wijziging van enige wetten en overgangsrecht (Kaderwet dienstplicht)

nr. 11
AMENDEMENTEN VAN HET LID VAN DEN DOEL C.S.

Ontvangen 31 mei 1996

De ondergetekenden stellen de volgende amendementen voor:

I

In artikel 37, derde lid, vervalt «in buitengewone omstandigheden».

II

Artikel 56 wordt als volgt gewijzigd:

A. Het tweede lid wordt vervangen door:

2. De in het eerste lid bedoelde dienstplichtigen zijn uitsluitend verplicht:

a. in gewone omstandigheden voor herhalingsoefeningen in werkelijke dienst te komen; en

b. in buitengewone omstandigheden in werkelijke dienst te komen.

B. Een nieuw vijfde lid wordt ingevoegd, luidende:

5. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld ter uitvoering van het tweede lid voor zover het betreft het voor herhalingsoefeningen in werkelijke dienst komen.

III

In artikel 63, vierde lid, vervalt «in buitengewone omstandigheden».

Toelichting

In de memorie van toelichting op blz. 10 staat vermeld: «Na afloop van het vervullen van de dienst voor opleiding en oefening in gewone omstandigheden worden dienstplichtigen opgenomen in het mobilisabele bestand. Omdat kennis en vaardigheden bij mobilisabel personeel kunnen wegzakken en omdat de werking van het mobilisatiesysteem alleen in vredestijd kan worden beproefd (in buitengewone omstandigheden is het daar te laat voor) is gehandhaafd dat de krijgsmacht herhalingsoefeningen kan houden voor het niet-parate deel van haar organisatie ...».

Tot het jaar 2010 blijft voor de vulling van de oorlogsorganisatie behoefte bestaan aan dienstplichtigen. Na 2010 wordt de vulling zeker gesteld door ex-BBT'ers die reserveplichtig zijn.

Volgens de Kaderwet dienstplicht kunnen geoefende dienstplichtigen met groot verlof (voorshands de categorie van vóór 1 januari 1997) alleen in buitengewone omstandigheden worden opgeroepen zonder dat de opschorting wordt beëindigd. Dergelijke omstandigheden komen overeen met een situatie waarin de mobilisatie van de krijgsmacht noodzakelijk wordt geacht.

Om het gestelde in de memorie van toelichting op blz. 10 te verwezenlijken is dit volgens de voorliggende wet alleen mogelijk als de dienstplicht weer wordt geactiveerd. Immers alleen in gewone omstandigheden kunnen dienstplichtigen voor opleiding en oefening alsmede herhalingsoefeningen worden opgeroepen (artikel 16). Een dergelijke politiek zware beslissing zal niet snel worden genomen, zeker niet als dit alleen maar zou zijn om de ervaring en deskundigheid van de dienstplichtigen met groot verlof op peil te houden.

Wil Nederland – ook in bondgenootschappelijk verband – een betrouwbare partner blijven dan dient het ook over een geloofwaardige oorlogsorganisatie te beschikken. Eenheden dienen daartoe vooraf te worden geformeerd. Toewijzing van personele en materiële middelen en zonodig aanvullende opleiding en training maken hier deel van uit. Tot 2010, wanneer de oorlogsorganisatie op een andere wijze wordt gevuld, dient hiertoe een wettelijke mogelijkheid te zijn, zonder dat de dienstplicht behoeft te worden geactiveerd. De voorgestelde wijziging maakt dit mogelijk.

Van den Doel

De Koning

Sterk