Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-199724233 nr. 15

24 233
Wijziging van de Vreemdelingenwet en enige andere wetten teneinde de aanspraak van vreemdelingen jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen, uitkeringen, ontheffingen en vergunningen te koppelen aan rechtmatig verblijf van de vreemdeling in Nederland

nr. 15
AMENDEMENT VAN HET LID SIPKES

Ontvangen 3 oktober 1996

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel C, wordt aan artikel 8b, tweede lid, een volzin toegevoegd, luidende: Van het eerste lid kan eveneens worden afgeweken indien de toepassing van dat lid tot een bijzondere hardheid voor de vreemdeling zou leiden.

Toelichting

Dit amendement biedt het bevoegd gezag de mogelijkheid om van de wet af te wijken wanneer toepassing, gelet op het belang van de vreemdeling zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Sipkes