Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-199724233 nr. 14

24 233
Wijziging van de Vreemdelingenwet en enige andere wetten teneinde de aanspraak van vreemdelingen jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen, uitkeringen, ontheffingen en vergunningen te koppelen aan rechtmatig verblijf van de vreemdeling in Nederland

nr. 14
AMENDEMENT VAN HET LID VERHAGEN

Ontvangen 30 september 1996

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel V wordt het vijfde lid van artikel 7.32 als volgt gewijzigd:

A. Onderdeel b vervalt.

B. Onderdeel c wordt vervangen door:

c. vreemdeling is en op de dag waarop voor de eerste maal inschrijving voor de opleiding wordt gewenst, rechtmatig verblijf houdt in de zin van artikel 1b van de Vreemdelingenwet,.

C. In onderdeel e vervalt «b,».

Toelichting

Met dit amendement wordt beoogd het beschikken over een geldige verblijfstitel als voorwaarde te stellen voor het inschrijven aan en dientengevolge ook voor het volgen van hoger of universitair onderwijs.

Verhagen