Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-199724233 nr. 12

24 233
Wijziging van de Vreemdelingenwet en enige andere wetten teneinde de aanspraak van vreemdelingen jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen, uitkeringen, ontheffingen en vergunningen te koppelen aan rechtmatig verblijf van de vreemdeling in Nederland

nr. 12
TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 27 september 1996

Het wetsvoorstel wordt gewijzigd als volgt:

I

Artikel I wordt gewijzigd als volgt:

A

Onderdeel C wordt als volgt gewijzigd:

a. De zinsnede «Na artikel 8 worden twee artikelen ingevoegd, luidende» wordt vervangen door: Na artikel 8 worden drie artikelen ingevoegd, luidende.

b. In artikel 8c, eerste lid, tweede volzin, wordt «, vreemdelingen aanspraken kunnen maken, » vervangen door: , vreemdelingen aanspraken kunnen maken op voorzieningen, verstrekkingen en uitkeringen,.

c. Artikel 8c, tweede lid komt te luiden als volgt:

2. Het eerste lid, aanhef en onder b en c, is van overeenkomstige toepassing op de bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen ontheffingen of vergunningen.

B

In onderdeel E vervalt «voor hoger onderwijs» en wordt «scholen» vervangen door: scholen en instellingen.

II

In artikel V, zesde lid, wordt «het eerste lid» vervangen door: het vijfde lid.

III

In artikel IX, onderdeel C, wordt «Artikel 45» telkens vervangen door: Artikel 41.

IV

Artikel XIX, onderdeel C, letter c, komt te luiden:

c. vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijven in de zin van artikel 1b van de Vreemdelingenwet, voor zover zij aanspraak hebben op bijstand ingevolge de Algemene bijstandswet, dan wel voor zover bij of krachtens wet een voorliggende voorziening met betrekking tot hun opvang hier te lande is getroffen.

V

Na vernummering van artikel XXII tot artikel XXIII wordt een nieuw artikel XXII ingevoegd luidende:

ARTIKEL XXII

De Wegenverkeerswet 1994 wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 111, derde lid, wordt «het hoofd van plaatselijke politie in de zin van de Vreemdelingenwet» vervangen door: de korpschef bedoeld in artikel 4 van de Vreemdelingenwet.

B

In artikel 113 vervalt het vierde lid en wordt het vijfde lid vernummerd tot vierde lid.

Toelichting

Deze nota van wijziging bevat technische wijzigingen en aanpassingen, die hierna worden toegelicht.

I

A

Artikel 8c is redactioneel verbeterd.

B

In verband met de inwerkingtreding van de Wet educatie en beroepsonderwijs is het nodig artikel 48 van de Vreemdelingenwet aan te vullen. De Wet educatie en beroepsonderwijs kent geen scholen, maar instellingen.

II

In het nieuwe zesde lid van artikel 7.32, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek is een verwijzing opgenomen naar het eerste lid. Dit moet een verwijzing zijn naar het nieuwe vijfde lid.

III

Omdat thans blijkt dat artikel 45 van de Ziektewet is gereserveerd voor een andere bepaling, wordt gekozen voor het invoegen van de tekst in artikel 41 van de Ziektewet.

IV

Ingevolge artikel XVI van het wetsvoorstel kunnen in bepaalde gevallen ook aan andere vreemdelingen dan die bedoeld in artikel 1b, aanhef en onder 1 van de vreemdelingenwet, bijstand ingevolge de Algemene bijstandswet worden verleend.

Verzuimd is te regelen dat in die gevallen betrokkenen ook aanspraak kunnen maken op verplichte verzekering ingevolge de Ziekenfondswet. Met het oog daarop is in onderdeel c, de zinsnede «voor zover zij aanspraak hebben op bijstand ingevolge de Algemene Bijstandswet, dan wel» ingevoegd.

V

Met de ontwikkelingen rond het VAS/GBA is artikel 113, vierde lid van de Wegenverkeerswet 1994 overbodig geworden. De bepaling kan vervallen. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt de verouderde terminologie in artikel 111, derde lid, aan te passen.

De Staatssecretaris van Justitie,

E. M. A. Schmitz

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

T. Netelenbos

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

F. H. G. de Grave

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers