Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal1994-199524233 nr. 1;2

24 233
Wijziging van de Vreemdelingenwet en enige andere wetten teneinde de aanspraak van vreemdelingen jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen, uitkeringen, ontheffeningen en vergunningen te koppelen aan rechtmatig verblijf van de vreemdeling in Nederland

nr. 1
KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet en enige andere wetten teneinde de aanspraak van vreemdelingen jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen, uitkeringen, ontheffingen en vergunningen te koppelen aan rechtmatig verblijf van de vreemdeling in Nederland.

De toelichtende memorie (en bijlagen) die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

's-Gravenhage

26 juni 1995

Beatrix

nr. 2
VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is te voorzien in een wettelijke regeling teneinde de aanspraak van vreemdelingen jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen, uitkeringen, ontheffingen en vergunningen te koppelen aan het rechtmatig verblijf van de vreemdeling in Nederland;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Vreemdelingenwet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt na de omschrijving van samengestelde aanvraag om toelating onder vervanging van de punt door een puntkomma ingevoegd:

gemeenschapsonderdanen:

a. onderdanen van de lid-staten van de Europese Unie die op grond van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap een verblijfsrecht in Nederland bezitten;

b. leden van de gezinnen van de onder a. genoemden die de nationaliteit van een derde staat bezitten en die uit hoofde van een ter toepassing van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap genomen besluit gerechtigd zijn een lid-staat binnen te komen en er te verblijven;

c. onderdanen van een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992, die terzake van binnenkomst en verblijf in een lid-staat rechten genieten die gelijk zijn aan die van burgers van de lid-staten van de Unie, alsmede de leden van de gezinnen van laatstgenoemden die de nationaliteit van een derde staat genieten en die krachtens bovengenoemde overeenkomst gerechtigd zijn een lid-staat binnen te komen en er te verblijven.

B

Na artikel 1a wordt een artikel 1b ingevoegd, luidende:

Artikel 1b

Vreemdelingen genieten in Nederland slechts rechtmatig verblijf:

1. op grond van een besluit tot toelating alsmede op grond van toelating als gemeenschapsonderdaan tenzij deze onderdaan verblijf houdt in strijd met een beperking op grond van een regeling krachtens het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap;

2. op grond van een besluit tot voorwaardelijke toelating;

3. in afwachting van de beslissing op een aanvraag om toelating, voortgezette toelating daaronder begrepen, terwijl ingevolge deze wet dan wel op grond van een beschikking ingevolge deze wet of op grond van een rechterlijke beslissing uitzetting van de aanvrager achterwege dient te blijven totdat op de aanvraag is besloten;

4. binnen de termijn bedoeld in artikel 8, eerste lid, mits voldaan is aan de daar omschreven voorwaarden;

5. indien tegen de uitzetting beletselen bestaan vastgesteld bij beschikking ingevolge deze wet.

C

Na artikel 8 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 8a

1. Behoudens ten aanzien van gemeenschapsonderdanen geschiedt toelating, voorwaardelijke toelating daaronder begrepen, slechts door een besluit van een bestuursorgaan.

2. Onze Minister verschaft aan een vreemdeling die verblijf geniet omschreven in artikel 1b, aanhef, onder 3. en 5. daaromtrent een schriftelijke verklaring, indien de vreemdeling deze behoeft met het oog op een aanspraak als bedoeld in artikel 8b, eerste lid, slotzinsnede.

Artikel 8b

1. Vreemdelingen die hier verblijven kunnen slechts aanspraak maken op de toekenning van verstrekkingen, voorzieningen, uitkeringen, ontheffingen en vergunningen bij wege van een beschikking van een bestuursorgaan indien hun verblijf rechtmatig is overeenkomstig artikel 1b, aanhef, en onder 1., tenzij bij of krachtens het wettelijk voorschrift waarop de aanspraak gegrond is het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op de toegang tot het onderwijs van vreemdelingen die leerplichtig zijn in de zin van de Leerplichtwet 1969.

3. Het eerste lid is niet van toepassing op aanspraken op rechtsbijstand overeenkomstig de Wet op de rechtsbijstand.

D

In artikel 10 wordt na het eerste lid, onderdeel b. onder vervanging van de punt door een puntkomma een nieuw onderdeel c. ingevoegd, luidende:

c. indien zij gemeenschapsonderdaan zijn, tenzij zij verblijf houden in strijd met een beperking op grond van een regeling vastgesteld krachtens het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap dan wel de toelating is geweigerd op grond van een actuele bedreiging van de openbare orde, de nationale veiligheid of van de volksgezondheid ingeval de vreemdeling lijdt aan een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aangewezen ziekte of gebrek.

E

Aan artikel 48 wordt een vijfde lid toegevoegd, luidende:

5. Voor de toepassing van het eerste tot en met vierde lid worden met de beheerder gelijkgesteld instellingsbesturen van uit de openbare kas bekostigde instellingen voor hoger onderwijs en bevoegde gezagsorganen van uit de openbare kas bekostigde scholen.

ARTIKEL II

De Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs wordt gewijzigd als volgt:

In artikel 32 wordt, onder vernummering van het tweede en derde lid tot derde en vierde lid, een nieuw tweede lid ingevoegd, luidende:

2. Kinderen die

a. niet de Nederlandse nationaliteit bezitten,

b. geen rechtmatig verblijf houden in de zin van artikel 1b van de Vreemdelingenwet, en

c. niet leerplichtig zijn in de zin van de Leerplichtwet 1969, worden niet tot de school toegelaten dan wel onmiddellijk van de school verwijderd.

ARTIKEL III

De Wet op het voortgezet onderwijs wordt gewijzigd als volgt:

In artikel 27 wordt na het eerste lid een nieuw lid 1a. ingevoegd, luidende:

1a. Leerlingen die

a. niet de Nederlandse nationaliteit bezitten,

b. geen rechtmatig verblijf houden in de zin van artikel 1b van de Vreemdelingenwet, en

c. niet leerplichtig zijn in de zin van de Leerplichtwet 1969, worden niet tot de school toegelaten dan wel onmiddellijk van de school verwijderd.

ARTIKEL IV

De Wet op het cursorisch beroepsonderwijs wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 2.13 wordt een nieuw negende lid toegevoegd, luidende:

9. Tot toelating wordt niet overgegaan indien het betreft een leerling die

a. niet de Nederlandse nationaliteit bezit,

b. geen rechtmatig verblijf houdt in de zin van artikel 1b van de Vreemdelingenwet, en

c. niet leerplichtig is in de zin van de Leerplichtwet 1969.

B

Aan artikel 2.62 wordt een nieuw zesde lid toegevoegd, luidende:

6. Tot toelating wordt niet overgegaan indien het betreft een leerling die niet de Nederlandse nationaliteit bezit en geen rechtmatig verblijf houdt in de zin van artikel 1b van de Vreemdelingenwet.

C

Aan artikel 2.79, tweede lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende:

Tot toelating wordt niet overgegaan indien het betreft een deelnemer die

a. niet de Nederlandse nationaliteit bezit,

b. geen rechtmatig verblijf houdt in de zin van artikel 1b van de Vreemdelingenwet, en

c. niet leerplichtig is in de zin van paragraaf 2a van de Leerplichtwet 1969.

ARTIKEL V

De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 7.36 wordt een nieuw artikel 7.36a ingevoegd, luidende:

Artikel 7.36a. Beperking inschrijving

De inschrijving als student, auditor of extraneus staat slechts open voor degene die de Nederlandse nationaliteit bezit, die rechtmatig verblijf houdt in de zin van artikel 1b van de Vreemdelingenwet, of die buiten Nederland verblijf houdt.

B

In de inhoudsopgave wordt na de benaming van artikel 7.36 ingevoegd:

Artikel 7.36a. Beperking inschrijving.

ARTIKEL VI

De Wet individuele huursubsidie wordt gewijzigd als volgt:

Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid, onder b, komt te luiden:

b. huurder: degene die als huurder in het genot van een woning is en daarin zijn hoofdverblijf heeft, alsmede degene aan wie een ingevolge de Huisvestingswet gevorderde woning krachtens die wet is toegewezen, een en ander indien die persoon:

1°. de Nederlandse nationaliteit bezit of op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander wordt behandeld, of

2°. vreemdeling is en:

a. rechtmatig verblijf houdt als bedoeld in artikel 1b, aanhef en onder 1., van de Vreemdelingenwet, of

b. de beslissing afwacht op een aanvraag om toelating in aansluiting op een zodanig verblijf, mits hij die aanvraag ten minste vier weken voor het verstrijken van de toelating heeft ingediend, en hem met toepassing van onderdeel a een bijdrage als bedoeld in artikel 2, eerste lid, is of wordt verstrekt voor het tijdvak, bedoeld in artikel 2, vijfde lid, waarin hij voor het laatst voldeed aan onderdeel a;.

2. Het zesde lid, onder c, komt te luiden:

c. voldoet aan een der in het eerste lid, onder b, 1° of 2°, gestelde vereisten;.

ARTIKEL VII

De Huisvestingswet wordt gewijzigd als volgt:

A

Onder plaatsing van de aanduiding «1.» voor de huidige tekst wordt aan artikel 9 een lid toegevoegd, luidend:

2. Een huisvestingsvergunning wordt uitsluitend verleend aan personen die:

a. de Nederlandse nationaliteit bezitten of op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander worden behandeld, of

b. vreemdeling zijn en rechtmatig verblijf houden als bedoeld in artikel 1b, aanhef en onder 1., van de Vreemdelingenwet.

B

In artikel 13, eerste lid, wordt «de artikelen 9 tot en met 12» vervangen door: artikel 9, eerste lid, en de artikelen 10 tot en met 12.

C

In artikel 25, eerste lid, wordt «een van de ingevolge artikel 9 aangewezen categorieën van woningzoekenden» vervangen door: een van de ingevolge artikel 9, eerste lid, aangewezen categorieën van woningzoekenden, voor zover wordt voldaan aan artikel 9, tweede lid.

D

In artikel 26, eerste lid, wordt «Een huisvestingsvergunning wordt voorts» vervangen door: Onverminderd artikel 9, tweede lid, wordt een huisvestingsvergunning voorts.

E

In artikel 27 wordt «ln bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders een huisvestingsvergunning verlenen aan andere personen dan in artikel 25 bedoeld,» vervangen door: In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders een huisvestingsvergunning verlenen aan andere woningzoekenden dan bedoeld in artikel 9, eerste lid, voor zover wordt voldaan aan artikel 9, tweede lid,.

ARTIKEL VIII

De Werkloosheidswet wordt gewijzigd als volgt:

A

Aan artikel 1 wordt onder vervanging van de punt door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:

h. vreemdeling: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Vreemdelingenwet.

B

Artikel 3 wordt gewijzigd als volgt:

1. Onder vernummering van het derde en vierde lid in het vierde en vijfde lid wordt een nieuw derde lid ingevoegd, luidende:

3. In afwijking van het eerste en tweede lid wordt niet als werknemer beschouwd de vreemdeling die niet rechtmatig in Nederland verblijf houdt in de zin van artikel 1b, aanhef, en onder 1., van de Vreemdelingenwet.

2. In het nieuwe vijfde lid wordt de zinsnede «van het eerste en het tweede lid» vervangen door: van het eerste, tweede en derde lid.

3. Toegevoegd wordt een zesde lid, luidende:

6. Bij een maatregel, als bedoeld in het vijfde lid, kan worden afgeweken van artikel 8b, eerste lid, van de Vreemdelingenwet ten aanzien van:

a. vreemdelingen die rechtmatig in Nederland arbeid verrichten, dan wel hebben verricht;

b. vreemdelingen die, na rechtmatig in Nederland verblijf te hebben gehouden in de zin van artikel 1b, aanhef, en onder 1., van de Vreemdelingenwet, tijdig toelating in aansluiting op dat verblijf hebben aangevraagd, totdat op die aanvraag is beschikt.

C

In artikel 19, eerste lid, wordt onderdeel g. vervangen door:

g. niet rechtmatig in Nederland verblijf houdt als bedoeld in artikel 1b van de Vreemdelingenwet;

ARTIKEL IX

De Ziektewet wordt gewijzigd als volgt:

A

Aan artikel 1 wordt onder vervanging van de punt door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:

g. vreemdeling: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Vreemdelingenwet.

B

Artikel 3 wordt gewijzigd als volgt:

1. Onder vernummering van het derde en vierde lid in het vierde en vijfde lid wordt een nieuw derde lid ingevoegd, luidende:

3. In afwijking van het eerste en tweede lid wordt niet als werknemer beschouwd de vreemdeling die niet rechtmatig in Nederland verblijf houdt in de zin van artikel 1b, aanhef, en onder 1., van de Vreemdelingenwet.

2. In het nieuwe vijfde lid wordt de zinsnede «van het eerste en het tweede lid» vervangen door: van het eerste, tweede en derde lid.

3. Toegevoegd wordt een zesde lid, luidende:

6. Bij een maatregel, als bedoeld in het vijfde lid, kan worden afgeweken van artikel 8b, eerste lid, van de Vreemdelingenwet ten aanzien van:

a. vreemdelingen die rechtmatig in Nederland arbeid verrichten, dan wel hebben verricht;

b. vreemdelingen die, na rechtmatig in Nederland verblijf te hebben gehouden in de zin van artikel 1b, aanhef, en onder 1., van de Vreemdelingenwet tijdig toelating in aansluiting op dat verblijf hebben aangevraagd, totdat op die aanvraag is beschikt.

C

Artikel 45 komt te luiden als volgt:

Artikel 45

1. De bedrijfsvereniging schort de betaling van het ziekengeld op indien degene aan wie ziekengeld is toegekend een vreemdeling is die niet rechtmatig in Nederland verblijf houdt als bedoeld in artikel 1b van de Vreemdelingenwet.

2. De betaling van het ziekengeld wordt hervat indien betrokkene daartoe een aanvraag indient en het de bedrijfsvereniging is gebleken dat hij feitelijk buiten Nederland woont of verblijf houdt.

ARTIKEL X

De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt gewijzigd als volgt:

A

Aan artikel 1 wordt onder vervanging van de punt door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:

g. vreemdeling: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Vreemdelingenwet.

B

Artikel 3 wordt gewijzigd als volgt:

1. Onder vernummering van het derde en vierde lid in het vierde en vijfde lid wordt een nieuw derde lid ingevoegd, luidende:

3. In afwijking van het eerste en tweede lid wordt niet als werknemer beschouwd de vreemdeling die niet rechtmatig in Nederland verblijf houdt in de zin van artikel 1b, aanhef, en onder 1., van de Vreemdelingenwet.

2. In het nieuwe vijfde lid wordt de zinsnede «van het eerste en het tweede lid» vervangen door: van het eerste, tweede en derde lid.

3. Toegevoegd wordt een zesde lid, luidende:

6. Bij een maatregel, als bedoeld in het vijfde lid, kan worden afgeweken van artikel 8b, eerste lid, van de Vreemdelingenwet ten aanzien van:

a. vreemdelingen die rechtmatig in Nederland arbeid verrichten, dan wel hebben verricht;

b. vreemdelingen die, na rechtmatig in Nederland verblijf te hebben gehouden in de zin van artikel 1b, aanhef, en onder 1., van de Vreemdelingenwet, tijdig toelating in aansluiting op dat verblijf hebben aangevraagd, totdat op die aanvraag is beschikt.

C

Na artikel 50 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 50a

1. De bedrijfsvereniging schort de betaling van een uitkering ingevolge deze wet op indien degene aan wie uitkering is toegekend een vreemdeling is die niet rechtmatig in Nederland verblijf houdt als bedoeld in artikel 1b van de Vreemdelingenwet.

2. De betaling van een uitkering ingevolge deze wet wordt hervat indien betrokkene daartoe een aanvraag indient en het de bedrijfsvereniging is gebleken dat hij feitelijk buiten Nederland woont of verblijf houdt.

ARTIKEL XI

De Algemene Arbeidsongeschiktheidswet wordt gewijzigd als volgt:

A

Aan artikel 1 wordt onder vervanging van de punt door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:

g. vreemdeling: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Vreemdelingenwet.

B

Artikel 4 wordt gewijzigd als volgt:

1. Onder vernummering van het tweede lid in het derde lid wordt een nieuw tweede lid ingevoegd, luidende:

2. Niet verzekerd is de vreemdeling die niet rechtmatig in Nederland verblijf houdt in de zin van artikel 1b, aanhef, en onder 1., van de Vreemdelingenwet.

2. In het nieuwe derde lid wordt de zinsnede «in afwijking van het eerste lid» vervangen door: in afwijking van het eerste en tweede lid.

3. Toegevoegd wordt een vierde lid, luidende:

4. Bij een maatregel, als bedoeld in het derde lid, kan worden afgeweken van artikel 8b, eerste lid, van de Vreemdelingenwet ten aanzien van:

a. vreemdelingen die rechtmatig in Nederland arbeid verrichten, dan wel hebben verricht;

b. vreemdelingen die, na rechtmatig in Nederland verblijf te hebben gehouden in de zin van artikel 1b, aanhef, en onder 1., van de Vreemdelingenwet, tijdig toelating in aansluiting op dat verblijf hebben aangevraagd, totdat op die aanvraag is beschikt.

C

Na artikel 41a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 41b

1. De bedrijfsvereniging schort de betaling van een uitkering ingevolge deze wet op indien degene aan wie uitkering is toegekend een vreemdeling is die niet rechtmatig in Nederland verblijf houdt als bedoeld in artikel 1b van de Vreemdelingenwet.

2. De betaling van een uitkering ingevolge deze wet wordt hervat indien betrokkene daartoe een aanvraag indient en het de bedrijfsvereniging is gebleken dat hij feitelijk buiten Nederland woont of verblijf houdt.

ARTIKEL XII

De Algemene Ouderdomswet wordt gewijzigd als volgt:

A

Aan artikel 1, eerste lid, wordt onder vervanging van de punt door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:

c. vreemdeling: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Vreemdelingenwet.

B

Artikel 6 wordt gewijzigd als volgt:

1. Onder vernummering van het tweede lid in het derde lid wordt een nieuw tweede lid ingevoegd, luidende:

2. Niet verzekerd is de vreemdeling die niet rechtmatig in Nederland verblijf houdt in de zin van artikel 1b, aanhef, en onder 1., van de Vreemdelingenwet.

2. In het nieuwe derde lid wordt de zinsnede «in afwijking van het eerste lid» vervangen door: in afwijking van het eerste en tweede lid.

3. Toegevoegd wordt een vierde lid, luidende:

4. Bij een maatregel, als bedoeld in het derde lid, kan worden afgeweken van artikel 8b, eerste lid, van de Vreemdelingenwet ten aanzien van:

a. vreemdelingen die rechtmatig in Nederland arbeid verrichten, dan wel hebben verricht;

b. vreemdelingen die, na rechtmatig in Nederland verblijf te hebben gehouden in de zin van artikel 1b, aanhef, en onder 1., van de Vreemdelingenwet, tijdig toelating in aansluiting op dat verblijf hebben aangevraagd, totdat op die aanvraag is beschikt.

C

Na artikel 16 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 16a

1. De Sociale Verzekeringsbank schort de betaling van het ouderdomspensioen op indien degene aan wie een ouderdomspensioen is toegekend een vreemdeling is die niet rechtmatig in Nederland verblijf houdt als bedoeld in artikel 1b van de Vreemdelingenwet.

2. De betaling van het ouderdomspensioen wordt hervat indien betrokkene daartoe een aanvraag indient en het de Sociale Verzekeringsbank is gebleken dat hij feitelijk buiten Nederland woont of verblijf houdt.

ARTIKEL XIII

De Algemene Weduwen- en Wezenwet wordt gewijzigd als volgt:

A

Aan artikel 1 wordt onder vervanging van de punt door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:

d. vreemdeling: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Vreemdelingenwet.

B

Artikel 7 wordt gewijzigd als volgt:

1. Onder vernummering van het tweede en derde lid in het derde en vierde lid wordt een nieuw tweede lid ingevoegd, luidende:

2. Niet verzekerd is de vreemdeling die niet rechtmatig in Nederland verblijf houdt in de zin van artikel 1b, aanhef, en onder 1., van de Vreemdelingenwet.

2. In het nieuwe derde lid wordt de zinsnede «in afwijking van het eerste lid» vervangen door: in afwijking van het eerste en tweede lid.

3. Toegevoegd wordt een vijfde lid, luidende:

5. Bij een maatregel, als bedoeld in het derde lid, kan worden afgeweken van artikel 8b, eerste lid, van de Vreemdelingenwet ten aanzien van:

a. vreemdelingen die rechtmatig in Nederland arbeid verrichten, dan wel hebben verricht;

b. vreemdelingen die, na rechtmatig in Nederland verblijf te hebben gehouden in de zin van artikel 1b, aanhef, en onder 1., van de Vreemdelingenwet tijdig toelating in aansluiting op dat verblijf hebben aangevraagd, totdat op die aanvraag is beschikt.

C

Na artikel 26 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 26a

1. De Sociale Verzekeringsbank schort de betaling van de uitkering op indien degene aan wie een uitkering is toegekend een vreemdeling is die niet rechtmatig in Nederland verblijf houdt als bedoeld in artikel 1b van de Vreemdelingenwet.

2. De betaling van de uitkering wordt hervat indien betrokkene daartoe een aanvraag indient en het de Sociale Verzekeringsbank is gebleken dat hij feitelijk buiten Nederland woont of verblijf houdt.

ARTIKEL XIV

De Algemene Kinderbijslagwet wordt gewijzigd als volgt:

A

Aan artikel 1, eerste lid, wordt onder vervanging van de punt door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:

c. vreemdeling: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Vreemdelingenwet.

B

Artikel 6 wordt gewijzigd als volgt:

1. Onder vernummering van het tweede lid in het derde lid wordt een nieuw tweede lid ingevoegd, luidende:

2. Niet verzekerd is de vreemdeling die niet rechtmatig in Nederland verblijf houdt in de zin van artikel 1b, aanhef, en onder 1., van de Vreemdelingenwet.

2. In het nieuwe derde lid wordt de zinsnede «in afwijking van het eerste lid» vervangen door: in afwijking van het eerste en tweede lid.

3. Toegevoegd wordt een vierde lid, luidende:

4. Bij een maatregel, als bedoeld in het derde lid, kan worden afgeweken van artikel 8b, eerste lid, van de Vreemdelingenwet ten aanzien van:

a. vreemdelingen die rechtmatig in Nederland arbeid verrichten, dan wel hebben verricht;

b. vreemdelingen die, na rechtmatig in Nederland verblijf te hebben gehouden in de zin van artikel 1b, aanhef, en onder 1., van de Vreemdelingenwet, tijdig toelating in aansluiting op dat verblijf hebben aangevraagd, totdat op die aanvraag is beschikt.

ARTIKEL XV

De Toeslagenwet wordt gewijzigd als volgt:

A

Aan artikel 1, eerste lid, wordt onder vervanging van de punt door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:

i. vreemdeling: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Vreemdelingenwet.

B

Na artikel 15 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 15a

1. De bedrijfsvereniging schort de betaling van de toeslag op indien degene aan wie een toeslag is toegekend een vreemdeling is die niet rechtmatig in Nederland verblijf houdt als bedoeld in artikel 1b van de Vreemdelingenwet.

2. De betaling van de toeslag wordt hervat indien betrokkene daartoe een aanvraag indient en het de bedrijfsvereniging is gebleken dat hij feitelijk buiten Nederland woont of verblijf houdt.

ARTIKEL XVI

De Algemene bijstandswet (Stb. 1995, 199) wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 7 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid wordt de zinsnede «aan wie het op grond van artikel 9 of 10 van de Vreemdelingenwet is toegestaan in Nederland te verblijven» vervangen door: die rechtmatig in Nederland verblijf houdt in de zin van artikel 1b, aanhef, en onder 1., van de Vreemdelingenwet.

2. Toegevoegd wordt een derde lid, luidende:

3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen hier te lande verblijvende vreemdelingen, anders dan die bedoeld in artikel 1b, aanhef, en onder 1., van de Vreemdelingenwet, voor de toepassing van deze wet met een Nederlander gelijk worden gesteld:

a. ter uitvoering van een verdrag dan wel een besluit van een volkenrechtelijke organisatie, of

b. in nader bij die maatregel aan te wijzen gevallen waarin de vreemdeling, na rechtmatig in Nederland verblijf te hebben gehouden in de zin van artikel 1b, aanhef, en onder 1., van de Vreemdelingenwet, tijdig toelating in aansluiting op dat verblijf heeft aangevraagd, totdat op die aanvraag is beschikt.

B

Onder nummering van de bestaande tekst van artikel 11 tot eerste lid, wordt aan dit artikel een tweede lid toegevoegd, luidende:

2. Het eerste lid is niet van toepassing op andere vreemdelingen dan die, bedoeld in artikel 7, tweede en derde lid.

C

Artikel 12 vervalt.

D

Artikel 139 vervalt.

ARTIKEL XVII

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers wordt gewijzigd als volgt:

Artikel 6 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid, onderdeel b. wordt vervangen door

b. rechtmatig verblijf houdt in de zin van artikel 1b, aanhef, en onder 1., van de Vreemdelingenwet;

2. Na het tweede lid wordt een lid toegevoegd, luidende:

3. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat hier te lande verblijvende vreemdelingen, anders dan die bedoeld in artikel 1b, aanhef, en onder 1., van de Vreemdelingenwet, recht op uitkering hebben, onverminderd de overige vereisten voor dat recht:

a. ter uitvoering van een verdrag dan wel een besluit van een volkenrechtelijke organisatie, of

b. in nader bij die maatregel aan te wijzen gevallen waarin de vreemdeling, na rechtmatig in Nederland verblijf te hebben gehouden in de zin van artikel 1b, aanhef, en onder 1., van de Vreemdelingenwet, tijdig toelating in aansluiting op dat verblijf heeft aangevraagd, totdat op die aanvraag is beschikt.

ARTIKEL XVIII

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen wordt gewijzigd als volgt:

Artikel 6 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het derde lid, onderdeel c., wordt vervangen door:

c. niet rechtmatig verblijf houdt in de zin van artikel 1b, aanhef en onder 1., van de Vreemdelingenwet;

2. Na het vierde lid wordt een lid toegevoegd, luidende:

5. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat hier te lande verblijvende vreemdelingen, anders dan die bedoeld in artikel 1b, aanhef, en onder 1., van de Vreemdelingenwet recht op uitkering hebben, onverminderd de overige vereisten voor dat recht:

a. ter uitvoering van een verdrag dan wel een besluit van een volkenrechtelijke organisatie;

b. in nader bij die maatregel aan te wijzen gevallen waarin de vreemdeling, na rechtmatig in Nederland verblijf te hebben gehouden in de zin van artikel 1b, aanhef, en onder 1., van de Vreemdelingenwet, tijdig voorgezette toelating in aansluiting op dat verblijf heeft aangevraagd, totdat op die aanvraag is beschikt.

ARTIKEL XIX

De Ziekenfondswet wordt gewijzigd als volgt:

A

Aan artikel 1, eerste lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel f. door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende: g: vreemdeling: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Vreemdelingenwet.

B

Na plaatsing van het cijfer «1.» voor de tekst van artikel 2 wordt aan dat artikel een lid toegevoegd, luidende:

2. In afwijking van het eerste lid zijn vreemdelingen die niet rechtmatig in Nederland verblijf genieten in de zin van artikel 1b, aanhef, en onder 1., van de Vreemdelingenwet, niet verplicht verzekerd.

C

Aan artikel 3 wordt een lid toegevoegd, luidende:

11. Bij de algemene maatregel van bestuur bedoeld in het eerste lid, onder b., kunnen in afwijking van artikel 2, tweede lid, vreemdelingen als verzekerden worden aangewezen, voor zover het betreft:

a. vreemdelingen die rechtmatig in Nederland arbeid verrichten dan wel hebben verricht;

b. vreemdelingen die, na in Nederland rechtmatig verblijf te hebben genoten in de zin van artikel 1b, aanhef, en onder 1., van de Vreemdelingenwet, tijdig toelating in aansluiting op dat verblijf hebben aangevraagd, totdat op die aanvraag is beschikt;

c. vreemdelingen die op grond van artikel 9a in verbinding met artikel 12a van de Vreemdelingenwet voorwaardelijk zijn toegelaten, voor zover bij of krachtens wet een voorliggende voorziening met betrekking tot hun opvang hier te lande is getroffen.

Ten aanzien van deze vreemdelingen is artikel 8b, eerste lid, van de Vreemdelingenwet niet van toepassing.

D

Na artikel 5 wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 5a

1. De verzekerde is verplicht desgevraagd aan het ziekenfonds waarbij hij zich aanmeldt onderscheidenlijk waarbij hij is ingeschreven, een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht terstond ter inzage te verstrekken, voor zover dit redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van deze wet.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de medeverzekerde die door de verzekerde bij het ziekenfonds wordt aangemeld, onderscheidenlijk waarbij de medeverzekerde is ingeschreven.

3. Het ziekenfonds stelt voor zover dit redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van deze wet de identiteit vast van de personen bedoeld in het eerste en tweede lid aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht en neemt daarvan aard en nummer op in de administratie.

ARTIKEL XX

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt gewijzigd als volgt:

A

Aan artikel 1, eerste lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel h. door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:

i. vreemdeling: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Vreemdelingenwet.

B

Artikel 5 wordt gewijzigd als volgt:

1. Onder vernummering van het tweede in het derde lid wordt een nieuw tweede lid ingevoegd, luidende:

2. In afwijking van het eerste lid zijn vreemdelingen die niet rechtmatig in Nederland verblijf genieten in de zin van artikel 1b, aanhef, en onder 1., van de Vreemdelingenwet, niet verzekerd.

2. Aan het artikel wordt een lid toegevoegd, luidende:

4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan, in afwijking van het eerste en tweede lid, uitbreiding worden gegeven aan de kring der verzekerden voor zover het betreft:

a. vreemdelingen die rechtmatig in Nederland arbeid verrichten dan wel hebben verricht;

b. vreemdelingen die, na in Nederland rechtmatig verblijf te hebben genoten in de zin van artikel 1b, aanhef, en onder 1., van de Vreemdelingenwet, tijdig toelating in aansluiting op dat verblijf hebben aangevraagd, totdat op die aanvraag is beschikt.

Ten aanzien van deze vreemdelingen is artikel 8b, eerste lid, van de Vreemdelingenwet, niet van toepassing.

C

Na artikel 9 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 9a

1. De verzekerde is verplicht desgevraagd aan het ziekenfonds, de ziektekostenverzekeraar of het uitvoerend orgaan, waarbij hij zich aanmeldt onderscheidenlijk waarbij hij is ingeschreven of waaraan hij deelneemt, een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht terstond ter inzage te verstrekken, voor zover dit redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van deze wet.

2. Het ziekenfonds, de ziektekostenverzekeraar of het uitvoerende orgaan stelt voor zover dit redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van deze wet de identiteit vast van de persoon bedoeld in het eerste lid aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht en neemt daarvan aard en nummer op de in de administratie.

D

In artikel 76a wordt «artikel 5, tweede lid» vervangen door: artikel 5, derde en vierde lid.

ARTIKEL XXI

De Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen wordt gewijzigd als volgt:

A

Aan artikel 1 wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel e. door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:

f. vreemdeling: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Vreemdelingenwet.

B

Na artikel 2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2a

De in artikel 2 bedoelde verplichting geldt niet ten aanzien van vreemdelingen die niet rechtmatig in Nederland verblijf genieten in de zin van artikel 1b, aanhef, en onder 1., van de Vreemdelingenwet, tenzij bij of krachtens deze wet uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald.

C

Aan artikel 4 wordt een nieuw derde lid toegevoegd, luidende:

3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen in afwijking van artikel 2a vreemdelingen worden aangewezen, ten aanzien van wie de in artikel 2 bedoelde verplichtingen onderscheidenlijk het in artikel 3 bedoelde verbod gelden, voor zover het betreft:

a. vreemdelingen die rechtmatig in Nederland arbeid verrichten dan wel hebben verricht;

b. vreemdelingen die, na in Nederland rechtmatig verblijf te hebben genoten in de zin van artikel 1b, aanhef en onder 1, van de Vreemdelingenwet, tijdig toelating in aansluiting op dat verblijf hebben aangevraagd, totdat op die aanvraag is beschikt.

Ten aanzien van deze vreemdelingen is artikel 8b, eerste lid, van de Vreemdelingenwet niet van toepassing.

ARTIKEL XXIBIS

1. In afwijking van artikel Vl wordt als huurder als bedoeld in artikel 1 van de Wet individuele huursubsidie tevens aangemerkt: de vreemdeling die rechtmatig verblijf houdt als bedoeld in artikel 1b, aanhef en onder 5, van de Vreemdelingenwet, mits hem een bijdrage als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet individuele huursubsidie is of wordt verstrekt voor het laatste tijdvak, bedoeld in artikel 2, vijfde lid, van die wet voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel Vl.

2. Bijstandsverlening krachtens de Algemene Bijstandswet, welke op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet plaatsvindt, kan, ten aanzien van een vreemdeling die rechtmatig verblijf houdt, als bedoeld in artikel 1b, aanhef en onder 5, van de Vreemdelingenwet, worden voortgezet; in zodanig geval kan ten aanzien van deze vreemdeling, voor zover woonachtig in Nederland, eveneens worden afgeweken van artikel 2, tweede lid, van de Ziekenfondswet.

ARTIKEL XXII

1. Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

2. Bestaande wettelijke voorschriften die aanspraken vestigen in strijd met artikel 8b, eerste lid, van de Vreemdelingenwet blijven van kracht totdat zij zijn vervangen.

ARTIKEL XXIII

Het tweede lid van artikel XXll vervalt twee jaren na het tijdstip van inwerkingtreding.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Justitie,

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,