Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1995-199624217 nr. 7

24 217
Vaststelling van een kader voor regeling van rechten en verplichtingen van overheidspersoneel, onderwijspersoneel en daarmee gelijk te stellen personeel ter zake van vrijwillig vervroegd uittreden (Wet kaderregeling vut overheidspersoneel)

nr. 7
AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER HOEVEN

Ontvangen 24 oktober 1995

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel 11 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 11a

Onze Minister zendt in overeenstemming met Onze Ministers wie het mede aangaat binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de verschillen waartoe de uitvoering van deze wet heeft geleid binnen de onderscheiden sectoren.

Toelichting

Bij de in dit amendement voorgestelde evaluatie kan worden nagegaan tot welke verschillen binnen de betrokken sectoren de uitvoering van de wet heeft geleid.

Van der Hoeven