Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200824170 nr. 82

24 170
Gehandicaptenbeleid

nr. 82
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 maart 2008

Op 30 maart 2007 heeft Nederland in New York het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap ondertekend. Het kabinet heeft u daarover per brief geïnformeerd1. Inmiddels is dit verdrag door 125 landen ondertekend en hebben 16 landen geratificeerd.

Bij verschillende gelegenheden (laatstelijk bij het AO Gehandicaptenzorg van de vaste commissie voor VWS van 12 december 2007) heeft uw Kamer geïnformeerd naar de voortgang van het proces dat moet leiden tot een besluit over ratificatie van dit verdrag. Het is mijn streven in deze kabinetsperiode het hele ratificatieproces af te ronden, inclusief parlementaire behandeling. Het voorbereidende proces vindt grotendeels achter de schermen plaats, daarom is het goed u te informeren over de stappen die zijn en worden gezet.

Met het besluit om het Verdrag te ondertekenen heeft de Rijksministerraad aangegeven de doelstelling en inhoud van het Verdrag belangrijk te vinden. De ondertekening is een intentieverklaring om over te gaan tot ratificatie van het Verdrag waarmee het in de Nederlandse wetgeving wordt geïncorporeerd.

De tekst van het Verdrag is vertaald in het Nederlands en gepubliceerd in het Tractatenblad2; ook staat deze op de website van VWS3. Ik heb dezeinformatie eveneens als bijlage bij deze brief gevoegd4. Hiermee is een belangrijk basisdocument beschikbaar.

Op dit moment wordt een analyse gemaakt van de consequenties van het Verdrag voor de Nederlandse wetten en regelingen. De uitkomst van deze analyse zal gebruikt worden ten behoeve van de Memorie van toelichting op de op te stellen Goedkeuringswet en vormt de basis voor de Invoeringswet. Ik streef ernaar u in 2009 de voorstellen van wet toe kunnen zenden.

Voorafgaand aan de ratificatie heeft het Verdrag al invloed op de Nederlandse praktijk omdat ondertekening verwachtingen in de samenleving oproept. Nieuw beleid zal daarom zoveel mogelijk rekening moeten houden met de intenties van het Verdrag. Hiertoe heb ik een handreiking, gericht op beleidsmedewerkers van de departementen, thans in ontwikkeling. Als deze gereed is, zal ik deze aan u toe zenden.

De VN heeft zelf een «Handbook for Parliamentarians» opgesteld. Dit handboek is er op gericht leden van de parlementen te informeren over de inhoud van het Verdrag en handvatten te bieden om te beoordelen in hoeverre beleidsmaatregelen in lijn zijn met het Verdrag1.

Ik heb het voornemen u rond de zomer van dit jaar een brief te sturen over mijn beleid ter verbetering van de positie van mensen met een beperking. In die brief zal ik u informeren over de stand van zaken op dat moment van de voorbereiding van de ratificatie van het Verdrag.

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Bussemaker


XNoot
1

Kamerstukken II 2006–2007, 30 800 V, nr. 81.

XNoot
2

Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2007, nr. 169.

XNoot
3

www.minvws.nl/images/vn-verdrag-inzake-de-rechten-van-personen-met-een-handicap_tcm19-160429.pdf

XNoot
4

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

XNoot
1

www.un.org/disabilities/default.asp?id=212.