24 126
Volksgezondheidsbeleid 1995–1998

nr. 1
BRIEF VAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Rijswijk, 21 maart 1995

Hierbij bieden wij u de nota «Gezond en Wel, kader van het volksgezondheidsbeleid 1995–1998» aan. In deze nota worden, op basis van een analyse van de huidige situatie en van de te verwachten ontwikkelingen, in kort bestek de beleidsvoornemens van het Kabinet op het terrein van de volksgezondheid gepresenteerd. Het gaat daarbij zowel om het verbeteren van de volksgezondheidssituatie van de Nederlandse bevolking, als om het waarborgen van de toegankelijkheid en de kwaliteit van zorgvoorzieningen.

De nota vormt ook het kader voor de uitwerking van de voornemens zoals die in het regeerakkoord zijn genoemd. Over de uitwerking van de afspraken in het regeerakkoord op het terrein van de zorg ontvangt u heden separaat een brief met daarbij gevoegd een bestuurlijk en wetgevend programma voor de komende jaren.

In deze nota ligt de nadruk op het schetsen van een inhoudelijk kader voor het zorgbeleid. Over de nadere uitwerking van een aantal van de hier aangegeven terreinen zullen wij u de komende tijd, door middel van specifieke beleidsnota's, nog nader informeren.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. G. Terpstra

Naar boven